Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

Hotarari 2019

NR. Data Continut
1 09.01.2019

Hotarare
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de funcționare și de dezvoltare, pe anul 2018

  Proces-Verbal sedinta 09.01.2019
 2  23.01.2019

Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 15,626 km”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuție

3 23.01.2019 Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” în faza Proiect tehnic și detalii de execuție pentru lucrările rest de executat
4 23.01.2019

Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 503A, Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ Teleorman”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuție

5 23.01.2019

Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare și modernizare curte interioară Spitalul Județean de Urgență Giurgiu” în faza Proiect tehnic și detalii de execuție

6
Anexa
23.01.2019 Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu
7
Anexa
23.01.2019 Hotarare
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „APA SERVICE” S.A. Giurgiu să aprobe Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2019
8
Anexa
23.01.2019 Hotarare
privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Giurgiu
Proces-Verbal sedinta 23.01.2019
9
Anexa
22.03.2019 Hotarare
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 17,5% și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, art.6, alin. (6), alin. (8), alin. (9) și alin. (10)
10 22.03.2019

Hotarare
privind  aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economice la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de  investiţii ”Reabilitare DJ 401A, Bolintin Vale - Palanca, km 46+765 - 50+000; 3,235 km”

11 22.03.2019

Hotarare
pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea nr.236 din 22 noiembrie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Modernizare drumul judeţean DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – Limită judeţ Teleorman”, în faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții

12 22.03.2019 Hotarare
pentru modificarea articolelor 2 și 3 din Hotărârea nr.80 din 09 iulie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea proiectului „Modernizare drumul judeţean DJ 503:  Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman”, cod SMIS 117661, și a cheltuielilor legate de proiect
13 22.03.2019 Hotarare
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dumitrache Silvian, membru al Partidului Social Democrat
14 22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea modificării Hotărârii nr.6 din 24 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu
15 22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă denumita "O Altfel de Viață pentru Persoanele cu Dizabilități" (2 locuinte protejate si 1 Centru de zi, com.Malu), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”
16 22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă denumita "Speranță pentru Viitor "(4 Locuinte protejate si 1 Centru de zi, com. Izvoarele), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”
17 22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă denumita "Un Pas Înainte" (3 Locuinte protejate și 1 Centru de zi, com.Hotarele), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”
18 22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă denumita "Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități Tântava" (1 Centru de zi), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”
19 22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea proiectului „ Modernizare drumul județean DJ 504, Giurgiu -Vieru- Putineiu– Gogoșari”, cod SMIS 125290,  în cadrul Programului Operațional Reginal 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect
20 22.03.2019

Hotarare
privind aprobarea proiectului „Stimularea Educaţiei Incluzive şi Prevenirea Abandonului Şcolar - STEP” şi a cheltuielilor legate de proiect

21
Anexa
22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu
22
Anexa
22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
23 22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și modernizare Secția boli infecțioase și Compartiment HIV” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate
24 22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare DJ 401A, Bolintin Vale - Palanca , km 46+765 - 50+000; 3,235 km” în faza Proiect tehnic de execuție
25 22.03.2019 Hotarare
pentru completarea Hotărârii nr.32 din 09 februarie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin – Vale a terenului în suprafață de 34215 mp, aferent Spitalului Orășenesc Bolintin - Vale situat în Comuna Bolintin - Deal
26
Anexa
22.03.2019

Hotarare
privind  trecerea din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu și inițierea demersurilor pentru transmiterea din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul public al Comunei Bolintin Deal a lotului nr.27 – teren în suprafață de 2786 mp, situat în Comuna Bolintin Deal

27
Anexa
22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul privat al Județului Giurgiu și desființarea clădirii C21 din cadrul Spitalului Județean de urgență Giurgiu
28
Anexa
22.03.2019 Hotarare
pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.141 din 21 octombrie 2014 a Consiliului Județean Giurgiu privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe situate în incinta Consiliului Județean Giurgiu din str. București, nr.10, et.III, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu, Sindicatului ”Pentru Dreptate și Echilibru Social”
29 22.03.2019 Hotarare
pentru încetarea aplicabilității Hotărârii nr.148 din 31 octombrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații în suprafață de 2 mp fiecare, în locații având destinația de căi de acces, intrări, holuri, săli de așteptare și alte asemenea situate în incinta imobilelor aflate în domeniul public și privat al județului Giurgiu, Sindicatului ”Pentru Dreptate și Echilibru Social”
30
Anexa
22.03.2019 Hotarare
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare în cadrul proiectului „GRADe - Sistem de management integrat şi de prevenire a riscurilor în comunităţile Grădinari - Malu - Byala pentru o regiune sigura şi dezvoltată", cod eMS ROBG-126
31
Anexa
22.03.2019 Hotarare
privind  modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumul  judeţean DJ 412C  şi obiectivele aferente acestuia ( poduri-podeţe) 
32 22.03.2019 Hotarare
pentru modificarea Hotărârii nr.26 din 22 iulie 2016 privind desemnarea consilierilor din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu
33 22.03.2019

Hotarare
pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu

Proces verbal sedinta 22.03.2019
34
Anexe
04.04.2019

Hotarare
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvențiiși a bugetului creditelor interne, pe anul 2019

35
Anexe
04.04.2019 Hotarare
privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
36 04.04.2019 Hotarare
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean”
Proces verbal sedinta extraordinara 04.04.2019
37
Anexa1
Anexa2
23.04.2019 Hotarare
privind modificarea şi completarea Anexei 4 - Programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene şi Anexei nr.5.1 - Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe capitole, pe anul 2019 la Hotărârea nr.34 din 4 aprilie 2019
38 23.04.2019 Hotarare
privind aprobarea proiectului "O Altfel de Viață pentru Persoanele cu Dizabilități" (2 locuinte protejate si 1 Centru de zi, com.Malu), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
39 23.04.2019 Hotarare
privind aprobarea proiectului "Speranță pentru Viitor" (4 Locuinte protejate si 1 Centru de zi, com. Izvoarele), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
40 23.04.2019 Hotarare
privind aprobarea proiectului "Un Pas Înainte" (3 Locuinte protejate si 1 Centru de zi, com.Hotarele), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
41 23.04.2019

Hotarare
privind aprobarea proiectului "Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități Tântava" (1 Centru de zi, com.Grădinari), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect

42
Anexa
23.04.2019 Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului Județean „Teohari Antonescu” Giurgiu
43
Anexa
23.04.2019 Hotarare
pentru modificarea Art.3. din hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 95 din 7 mai 2010 privind darea în administrare Comunei Hotarele a unei clădiri în suprafaţă construită de 527 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 3121 mp aflate în incinta Centrului de plasament „Sfântul Ioan”, situat în Comuna Hotarele, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu
44
Anexa
23.04.2019 Hotarare
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei părți din imobilul situat în comuna Hotarele, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, respectiv teren 260 mp şi clădire P+1, Sc- 252 mp, Protoieriei Hotarele, jud.Giurgiu
45
Anexa
23.04.2019 Hotarare
privind aprobarea dării în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a unei părți din imobilul situat în comuna Hotarele, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, respectiv teren 340 mp și clădire P+1, Sc-275 mp, înscris în cartea funciară nr.303/N, nr. cadastral 1163, com. Hotarele, judeţul Giurgiu
46 23.04.2019 Hotarare
pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.65 din 21 martie 2016 privind aprobarea dării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a imobilului ,,Biblioteca Județeană“ situat în Municipiul Giurgiu, Str Mircea cel Bătrân, nr.24, aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu
47 23.04.2019 Hotarare
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019, art.6 alin.(2) și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art.33 alin.(3) lit.b) din Legea nr.273/2006, estimări 2020-2022
Proces verbal sedinta 23.04.2019
48
Anexe
29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2018
49
Anexa
29.05.2019 Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli
al județului Giurgiu pe anul 2019
50 29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor de ajutor social pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2018-2019 și în semestrul I al anului școlar 2019-2020, precum și a numărului și cuantumului acestora
51 29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii Modernizare drumul judeţean DJ 412 C, Ogrezeni (DJ 412 A) - Podişoru - Bucşani - Obedeni - Uieşti - Goleasca - DJ 601
52
Anexa
29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Vărăști  în vederea realizării lucrării “Protejarea platformei drumurilor DJ 401 şi DJ 412 - amenajare intersecţie km 19+889”
53
Anexa
29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Gostinu în vederea realizării lucrării “Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți DJ 507 comuna Gostinu, județul Giurgiu”
54
Anexa
29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu și Comuna Comana în vederea realizării obiectivului de investiții Amenajare trotuare în Budeni, comuna Comana, județul Giurgiu”
55 29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea proiectului „Stimularea Educaţiei Incluzive şi Prevenirea Abandonului Şcolar - STEP” şi a cheltuielilor legate de proiect
56 29.05.2019 Hotarare
pentru modificarea Hotărârii nr.217 din 11 octombrie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea  proiectului “Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“ (“Modernizare DJ 601 Bolintin Vale –Malu Spart –DN 61, km 13+685 – 14+184 şi 22+263 – 29+221”, 7,450 km”), Acronim: W-TEN și a cheltuililor legate de proiect
57
Anexa1
Anexa2
29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea Planului de Acțiune și Strategiei realizate în cadrul  proiectului “Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse”, cod proiect 16.5.2.010, cod e-MS ROBG-136
58
Anexa
29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat în cadrul proiectului “Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului Giurgiu și Districtului Ruse”, cod proiect 16.5.2.010, cod e-MS ROBG-136
59 29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea retragerii comunei Comana din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
60 29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea retragerii comunei Vedea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
61 29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea retragerii comunei Slobozia din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
62 29.05.2019

Hotarare
privind aprobarea retragerii comunei Herăști din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

63
Anexa
29.05.2019 Hotarare
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 36,28 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate -
Serviciul Teritorial  Giurgiu
64
Anexa1
Anexa2
29.05.2019 Hotarare
privind darea în folosință gratuită a unui microbuz 16+1 locuri, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu, achiziționat în cadrul proiectului ”EOCES– Întărirea capacităților operaționale pentru răspuns  în Situații de Urgență în Regiunea Transfrontalieră Giurgiu – Ruse ” cod MIS-ETC 671, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu
65 29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea exploatării si repartizarea masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Județene DJ 411 (zona Bulbucata-Clejani), DJ 412B (zona Clejani-Sterea), DJ 505 (zona Chiriacu-Valea Bujorului) şi DJ 503 (zona Bălanu-Ghizdaru , zona Toporu-Răsuceni)
66 29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea exploatării și repartizarea masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumului Județean DJ 503 A (zona Răsuceni-Drăgănești)
67 29.05.2019 Hotarare
privind  aprobarea exploatării și repartizarea masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumului Județean DJ 507  (zona Gostinu)
68
Anexe
29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
69
Anexe
29.05.2019 Hotarare
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, precum şi completarea Hotărârii nr.135 din 31 iulie 2017 şi Hotărârii nr.10 din 31 ianuarie 2018 ale Consiliului Judeţean Giurgiu
70
Anexa
29.05.2019

Hotarare
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu în cadrul proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4

Proces verbal sedinta 29.05.2019
71
Anexe
28.06.2019

Hotarare
privind modificarea şi completarea Anexei nr.4 - Programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2019 şi Anexei nr.5.1 - Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe capitole Buget 2019 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.34 din 4 aprilie 2019

72 28.06.2019 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul judeţean DJ 412 C, Ogrezeni (DJ 412 A) - Podişoru - Bucşani - Obedeni - Uieşti - Goleasca - DJ 601”, în faza Proiect tehnic și Detalii de execuție

73
Anexe
28.06.2019 Hotarare
privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. 114/2018, a principalilor indicatori tehnico – economici, precum si a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumul județean DJ 503A, Halta CFR Oncești - Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ Teleorman”
74
Anexe
28.06.2019 Hotarare
privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. 114/2018, a principalilor indicatori tehnico – economici, precum si a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 15,626 km”
75
Anexe
28.06.2019 Hotarare
privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. 114/2018, a principalilor indicatori tehnico – economici, precum si a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale – Palanca, km 46+765 – km 50+000; 3,235 km”

 
76
Anexa
28.06.2019

Hotarare
privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu și Comuna Colibași în vederea realizării obiectivului de investiții “Modernizarea DJ 412 Colibași – Cîmpurelu și DC 67 Colibași, reprezentând asigurarea scurgerii apelor pluviale, covor asfaltic și amenajare peisagistică, comuna Colibași, județul Giurgiu

77 28.06.2019

Hotarare
privind punerea în aplicare a Sentinței civile definitive nr.122/CAF din 6 martie 2018

78
Anexa
28.06.2019

Hotarare
privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu

79
Anexa
28.06.2019

Hotarare
privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene “I.A. Bassarabescu” Giurgiu

 

80
Anexe
28.06.2019

Hotarare
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu

81 28.06.2019 Hotarare

privind prelungirea exercitării temporare a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu de către domnul Sima Dan Valentin

82 28.06.2019

Hotarare
privind prelungirea exercitării temporare a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției  Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu de către domnul Ion Violini

83
Anexe
28.06.2019 Hotarare

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 479,33 mp, la etajele I și II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Fundației cu activitate în domeniul sănătății mintale “ESTUAR”

84
Anexa
28.06.2019

Hotarare
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu pentru anul 2019

85 28.06.2019

Hotarare
privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.101 din 7 iunie 2016 a Consiliului Județean Giurgiu, de aprobare a Monografiei Economico-Militare a judeţului Giurgiu, Ediția 2016, prin actualizare de date specifice

Proces Verbal sedinta 28.06.2019
86 16.07.2019 Hotarare
privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II 2019
87
Anexa
16.07.2019

Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2019

88 16.07.2019 Hotarare
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2019
89 16.07.2019 Hotarare
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2019
90 16.07.2019 Hotarare
privind alocarea sumei de 20.000 lei Asociației Nonguvernamentale Partida Romilor „Pro Europa”
91 16.07.2019 Hotarare
privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Pod pe DJ 601 peste râul Neajlov, km 29+855, la Crevedia  Mare”, în faza D.A.L.I.
92 16.07.2019 Hotarare
privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu și Comuna Valea Dragului în vederea realizării lucrărilor Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului – șanțuri betonate” și Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului – accese proprietăți
93 16.07.2019 Hotarare
privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu”, cod SMIS 126122și a cheltuililor legate de proiect
94
Anexa
16.07.2019 Hotarare
privind aprobarea Planului județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019
95
Anexa
16.07.2019 Hotarare
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

PROCES-VERBAL încheiat în cadrul sedintei extraordinare PUBLICE a Consiliului judeţean Giurgiu DIN DATA DE 16 IULIE 2019

96
Anexe
30.07.2019 Hotarare
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
97
Anexe
30.07.2019 Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2019
98 30.07.2019 Hotarare
privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a consilierilor județeni
99 30.07.2019 Hotarare
privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanță, asistenţă şi reprezentare   
100 30.07.2019 Hotarare
privind aprobarea exercitării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sănătate Asigurată prin Apă Curată” a atribuțiilor de autoritate tutelară, în numele și pe seama Județului Giurgiu, în relația cu Operatorul Regional APA SERVICE S.A. Giurgiu      
101
Anexa
30.07.2019 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului aplicabil închirierii prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și construcții), aparținând domeniului public și privat al județului Giurgiu
102
Anexa
30.07.2019 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului aplicabil concesionarii bunurilor aflate în domeniul public și privat al județului Giurgiu
103 30.07.2019 Hotarare
privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 413, DJ 603 - Halta CFR Mihai Bravu - DN 41, km 0+000 - 9+690; 9,690 km" în faza Proiect tehnic și Detalii de execuție
104 30.07.2019 Hotarare
pentru modificarea Hotărârii nr.167 din 31 august 2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului
Proces verbal sedinta ordinara 30.07.2019
105
Anexe
30.08.2019 Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2019
106
Anexa
30.08.2019 Hotarare
privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 96 din 30 iulie 2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
107
Anexe
30.08.2019 Hotarare
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
108 30.08.2019 Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km”, în faza Proiect tehnic și Detalii de execuție

 
109
Anexe
30.08.2019 Hotarare
privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018, a  principalilor indicatori tehnico – economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km”

 
110
Anexe
30.08.2019 Hotarare
privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018, a  principalilor indicatori tehnico – economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumul județean DJ 412C Ogrezeni(DJ 412A) – Podișoru – Bucșani – Obedeni – Uiești – Goleasca – DJ 601”
111
 
30.08.2019 Hotarare
privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 11 din 22 martie 2019, pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea nr. 236 din 22 noiembrie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Modernizare drumul judeţean DJ 503:  Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman”, în faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiţii
112
Anexa1
Anexa2
30.08.2019 Hotarare
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa  de 256,29 mp la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei , nr. 7-9 , aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Giurgiu
 
113
Anexa1
Anexa2
30.08.2019 Hotarare
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 52,89 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 83 , aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Fundației ,,COMBER
114
Anexa
30.08.2019 Hotarare
privind modificarea punctului 2 al Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 96 din 28 aprilie 2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumurile județene DJ 601D, DJ401B, DJ 412B şi obiectivele aferente acestuia ( poduri-podeţe), punctul 2 – DJ 401B
115
Anexa
30.08.2019

Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu

Proces verbal sedinta ordinara 30.08.2019
116
Anexe
30.09.2019

Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019

117 30.09.2019 Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
118
Anexe
30.09.2019

Hotarare

privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr.114/2018, a principalilor indicatori tehnico – economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 413, DJ 603 - Halta CFR Mihai Bravu – DN 41, km 0+000 - 9+690; 9,690 km”

119 30.09.2019

Hotarare
privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

120 30.09.2019 Hotarare
privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și dotare  Muzeul Judeţean Teohari Antonescu” şi a cheltuielilor legate de proiect
121 30.09.2019 Hotarare
pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia
122 30.09.2019 Hotarare

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.95 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti

Proces verbal sedinta ordinara 30.09.2019
123 07.10.2019 Hotarare
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art.33 alin.(3) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, proiect pe anul 2020 și estimări 2021-2023
124
Anexa
07.10.2019 Hotarare
privind darea în folosință gratuită a unor echipamente Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu
Proces Verbal sedinta extraordinara 07.10.2019
125
Anexe
25.10.2019 Hotarare
privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III 2019
126
Anexa
25.10.2019 Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2019
127
Anexe
25.10.2019 Hotarare
privind modificarea şi completarea Anexei nr.4 – Programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2019 şi Anexei nr.5.1 - Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe capitole Buget 2019, la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.34 din 4 aprilie 2019
128 25.10.2019

Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare

129 25.10.2019 Hotarare
privind acordarea unui sprijin financiar
 
130 25.10.2019 Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
 
131 25.10.2019 Hotarare
privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Centru de zi Buturugeni”,  în faza Studiu de fezabilitate
132 25.10.2019 Hotarare
privind aprobarea proiectului ”Centru de zi Buturugeni”, în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura M 4/6B – „Investiții în infrastructura socială” și a cheltuielilor legate de proiect
 
133 25.10.2019

Hotarare
privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată pentru obiectivul de investiții “BAZĂ TEHNICO-MATERIALĂ PENTRU CREŞTEREA VITEZEI DE RĂSPUNS ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ”, în faza studiu de fezabilitate

134 25.10.2019 Hotarare
pentru modificarea art.2 și art.5 al Hotărârii nr.154 din 25 septembrie 2015 a Consiliului Județean Giurgiu  privind aprobarea proiectului „Investments for a safe region: Giurgiu County and Ruse District - ISR” (Investiții pentru o regiune sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse) și a cheltuielilor legate de proiect
 
  25.10.2019 Hotarare
 
135 25.10.2019 Hotarare
privind punerea în aplicare a Sentinței civile definitive nr.178/2018/CAF din 17 aprilie 2018
 
136 25.10.2019 Hotarare
pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.126 din 14 septembrie 2015 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumofiziologie Izvoru
 
137
Anexe
25.10.2019 Hotarare
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
 
138 25.10.2019 Hotarare
privind modificarea Anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea nr. 80 din 28 iunie 2019 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu
 
139
Anexe
25.10.2019 Hotarare
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
140
Anexa
25.10.2019 Hotarare
pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.113 din 30 august 2019 a Consiliului Județean Giurgiu privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 52,89 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str.1 Decembrie 1918, nr.83 , aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Fundației ,, COMBER”
 
141
Anexa
25.10.2019 Hotarare
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 505 şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)
 
142
Anexa
25.10.2019 Hotarare
privind solicitarea transmiterii imobilului situat în str.Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.3-5, municipiul Giurgiu, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu
Proces Verbal sedinta ordinara 25.10.2019
143
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
27.11.2019 Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
 
144 27.11.2019 Hotarare
privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Zilei de 1 Decembrie, „Ziua Națională a României”
 
145 27.11.2019 Hotarare
privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții Reabilitare DJ 401 - Limită Județ Ilfov- Dobreni - Vărăști – Valea Dragului - Herăști – Hotarele (DN 5A) - km 19+000-20+352;24+352-40+684; 17,684 km”, în faza D.A.L.I.
146 27.11.2019 Hotarare
privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 412 A Mihăilești-Ogrezeni, km 29+519 – 43+000; 13,481 km”, în faza D.A.L.I.
147
Anexa1
Anexa2
27.11.2019 Hotarare
privind aprobarea solicitării de finanțare sub formă de grant din Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare DJ 412 A Mihăilești-Ogrezeni; km 29+519 – 43+000; 13,481 km”
 
148
Anexa1
Anexa2
27.11.2019 Hotarare
privind aprobarea solicitării de finanțare sub formă de grant din Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare DJ 401-limită județ Ilfov-Dobreni-Vărăști-Valea Dragului-Herăști-Hotarele(DN5A) – km 19+000 – 20+352; 24+352 – 40+684; 17,684 km”
 
149 27.11.2019 Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat”, în faza Studiu de fezabilitate
150 27.11.2019 Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Montare lift interior – sediul administrativ Consiliu Județean Giurgiu”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
 
151 27.11.2019 Hotarare
privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Pod pe DJ 601 peste râul Neajlov, km 29+855 (km 30+084), la Crevedia  Mare”, în faza Proiect tehnic de execuție
 
152 27.11.2019 Hotarare
privind aprobarea instituirii de restricții totale de circulație pe unele sectoare de drumuri județene în perioada 1 decembrie 2019 – 29 februarie 2020
153 27.11.2019 Hotarare
privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului
 
154 27.11.2019 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
155 27.11.2019 Hotarare
pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.104 din 10 mai 2017 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea modificării statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
 
156 27.11.2019 Hotarare
pentru modificarea Anexelor nr.2 şi 3 la Hotărârea nr.172 din 19 decembrie 2018 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu
 
157 27.11.2019 Hotarare
privind însușirea propunerii de concesiune a imobilului teren în suprafață de 4999 mp aflat în domeniul public al Județului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Str. București, nr. 57, înscris în CF nr. 3402/N, Nr. cad. 38293
 
158 27.11.2019 Hotarare
privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Valea Dragului a terenului în suprafaţă de 111.858 mp, aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu, reprezentând trotuare stânga-dreapta aferente tronsonului de drum judeţean DJ 401 situat în intravilanul Comunei Valea Dragului
 
159
Anexa
27.11.2019 Hotarare
privind trecerea din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a terenului în suprafață de 7500 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Șos. Sloboziei nr.194
 
160 27.11.2019 Hotarare
privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu
 
Proces Verbal sedinta ordinara 27.11.2019
161 03.12.2019 Hotarare
privind alocarea sumei de 100.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor prilejuite de Sărbătorile de iarnă și a manifestărilor care vor avea loc la nivelul Consiliului Județean Giurgiu în anul 2019
162
Anexe
03.12.2019

Hotarare
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

Proces Verbal sedinta extraordinara 03.12.2019
163
Anexa1
Anexa2
09.12.2019

Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019

Proces Verbal Sedinta Extraordinara 09.12.2019
164 16.12.2019 Hotarare
privind aprobarea contului  de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli   al judetului Giurgiu și al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul I – IV parțial, 2019
165
Anexa1
Anexa2
16.12.2019 Hotarare
privind modificarea Anexei nr.4 – Programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2019 şi Anexei nr.5.1 - Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe capitole Buget 2019, la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.34 din 4 aprilie 2019
166 16.12.2019 Hotarare
privind modificarea articolului 1 din Hotărârea nr.236 din 22 noiembrie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Modernizare drumul judeţean DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – Limită judeţ Teleorman”, în faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții
167 16.12.2019 Hotarare
privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2020
168 16.12.2019 Hotarare
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, pentru anul 2020
169 16.12.2019 Hotarare
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru anul 2020
170 16.12.2019

Hotarare
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, pentru anul 2020

171 16.12.2019 Hotarare
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi  a contribuţiei lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2020
172 16.12.2019 Hotarare
privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2020
173 16.12.2019 Hotarare
privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta 2020
174
Anexa
16.12.2019 Hotarare
privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2020 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu
175 16.12.2019 Hotarare
privind înfiinţarea Unităţii de Achiziţii Centralizată - U.A.T. Judeţul Giurgiu pentru organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, pentru perioada septembrie 2020 – iunie 2023, pentru un număr de 54 U.A.T.-uri din judeţul Giurgiu care nu şi-au asumat responsabilitatea organizării şi derulării Programului pentru şcoli al României şi aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite săptămânal/preşcolar/elev şi a măsurilor educative
176 16.12.2019 Hotarare
privind acordarea unui sprijin financiar
177 16.12.2019 Hotarare
privind alocarea sumei de 15.000 lei Asociației Nonguvernamentale Partida Romilor „Pro Europa”
178 16.12.2019 Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
179 16.12.2019 Hotarare
pentru modificarea art.1 alin.(1) din Hotărârea nr.117 din 05 octombrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind înființarea Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copilului prin muncă, violenței asupra copilului și a violenței în familie
180 16.12.2019 Hotarare
privind aprobarea Statutului Judeţului Giurgiu
181 16.12.2019 Hotarare
pentru aprobarea modificării articolelor 2 și 3 din Hotărârea nr. 80 din 09 iulie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea proiectului „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman”, cod SMIS 117661, și a cheltuielilor legate de proiect
182 16.12.2019

Hotarare
privind aprobarea înfiinţării celei de-a doua linii de gardă în specialitatea  medicină de urgenţă  din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

183
Anexa1
Anexa2
16.12.2019 Hotarare
privind darea în administrare a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 52,89 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str.1 Decembrie 1918, nr. 83 , aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Direţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
184
Anexa1
16.12.2019 Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2019

 


 
Proces Verbal Sedinta ordinara 16.12.2019

 

Actualizat in - 01/15/2020, la ora 02:04.
Vremea
Trafic
Vizitatori: 787547, online: 8Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.