Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

 
HOTARARI 2014

 Nr.

Data Continut
1 06.01.2014 Hotarare
pentru modificarea Hotărârii nr.199 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciilor de transport public local în cadrul Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019 şi eliberarea licenţelor de traseu
Proces verbal sedinta   
2 23.01.2014 Hotarare

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2013

3 23.01.2014 Hotarare

privind utilizarea excedentului bugetului local în suma de 21.479.460,25 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2014

4 23.01.2014 Hotarare
privind promovarea temporară a doamnei Pavel Adelina pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
 Proces verbal sedinta
5
Anexa
04.03.2014 

Hotarare
privind aprobarea”Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014-2020”

6
Anexa1
Anexa2
04.03.2014   Hotarare
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii şi subvenţii şi a bugetului creditelor interne, pe anul 2014
7
Anexa
04.03.2014   Hotarare
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2014
8 04.03.2014   Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

9  04.03.2014  Hotarare

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  30.000 lei,  Sindicatului “Pentru  Dreptate şi Echilibru Social”

10  04.03.2014  Hotarare

pentru modificarea art.1 la Hotărârea nr. 174 din 13 decembrie 2013,  privind stabilirea costului mediu lunar pentru un copil, o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2014

11 04.03.2014   Hotarare

privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru o persoană care beneficiază de serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu

12  04.03.2014  Hotarare

pentru aprobarea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută din exploatarea pajiştilor permanente, pentru anul 2014

13  04.03.2014  Hotarare
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.11 din 19 ianuarie 2005 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului
14  04.03.2014  Hotarare

pentru modificarea Hotărârii nr.72 din 8 mai 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind desemnarea  reprezentanţilor Judeţului Giurgiu  în Adunarea Generală a Acţionarilor la  S.C. „EURO GROUP TECHNO” S.R.L.

15  04.03.2014  Hotarare

pentru modificarea art.5 al Hotărârii nr.143 din 19 decembrie 2006 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind înfiinţarea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”SANĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

16  04.03.2014  Hotarare

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. TRACUM S.A. Giurgiu

17  04.03.2014  Hotarare

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. SORGEORGI TRANS S.R.L.

18
Anexa
 04.03.2014  Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Giurgiu

19  04.03.2014  Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti
20
Anexa
 04.03.2014  Hotarare
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
21  04.03.2014  Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului  Giurgiu
22
Anexa
 04.03.2014  Hotarare
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Judeţean ”Teohari Antonescu” Giurgiu
23 04.03.2014   Hotarare
privind modificarea art.2 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
   Proces verbal sedinta
24
 
25.03.2014 Hotarare
privind modificarea art.1 şi art.2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.155 din 12 noiembrie 2013 privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ
25 25.03.2014 Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare

26

Anexa

25.03.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti

27

Anexe

25.03.2014 Hotarare
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu

28

Anexe

25.03.2014 Hotarare
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

29

Anexe

25.03.2014 Hotarare
privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.89/25.10.2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu suprafaţa utilă totală de 308,04 mp, din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
30 25.03.2014 Hotarare

privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” JUDETUL  GIURGIU
31 25.03.2014 Hotarare
pentru modificarea Hotărârii nr.72 din 8 mai 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. „EURO GROUP TECHNO” S.R.L.
32 25.03.2014 Hotarare
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
    Proces-verbal sedinta extraordinara 25.03.2014
33
Anexe
07.05.2014 Hotarare

privind aprobarea contului anual de executie al bugetului

 propriu de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu, pe anul 2013

34
Anexe
07.05.2014 Hotarare
 

privind aprobarea contului  de executie pe trimestrul I, 2014

35 07.05.2014 Hotarare

privind aprobarea implementării proiectului “Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” derulat de către Ministerul Sănătății la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu

36
Anexa
 
07.05.2014 Hotarare

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea consiliilor locale Greaca, Prundu, Gostinu, Oinacu, Slobozia, Malu, Vedea, Găujani şi al municipiului Giurgiu  a unor construcţii şi echipamente, ca parte a unui sistem de avertizare - alarmare a populaţiei, realizat în cadrul Proiectului Acţiuni comune pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de evenimente hidro - meteorologice şi poluări accidentale ale apei (JAMES)”

37
Anexa1
Anexa2
07.05.2014 Hotarare

privind darea în folosinţă gratuită a unor echipamente aflate în domeniul privat  al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului “ACTIUNI COMUNE PENTRU MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA IN CAZ DE EVENIMENTE HIDROMETEOROLOGICE SI POLUARI ACCIDENTALE ALE APEI (JAMES)” inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Vlaşca” al Judeţului Giurgiu

38
Anexa
07.05.2014 Hotarare

privind   aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

39 07.05.2014 Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii  al

Muzeului Județean ”Teohari Antonescu”  Giurgiu

40 07.05.2014 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

41 07.05.2014 Hotarare
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Giurgiu în Consiliul Etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru
42 07.05.2014 Hotarare

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul Consultativ  al   Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești

43 07.05.2014 Hotarare

privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul Administrativ  al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu

44
Anexa
07.05.2014 Hotarare

privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cote defalcate din impozitul pe venit (18,5%) pentru echilibrarea bugetelor locale, în conformitate cu prevederile art.33, alin.3, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2014

    Proces-verbal sedinta 07.05.2014
45  10.06.2014 Hotarare

privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Pană Mariean, membru al Partidului Democrat Liberal,  aflat pe lista Mişcării pentru Noul Giurgiu şi declarării vacante a locului ocupat de acesta 

46  10.06.2014 Hotarare

privind validarea mandatului de consilier judeţean al

domnului MICICĂ MITICĂ - VIOREL

47  10.06.2014 Hotarare

privind validarea mandatului de consilier judeţean al

domnului PETRE TUDORACHE

48  10.06.2014 Hotarare

privind aprobarea modificării Hotărârii nr.5 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu

49  10.06.2014 Hotarare

pentru modificarea Hotărârii nr.72 din 8 mai 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. „EURO GROUP TECHNO” S.R.L.

50  10.06.2014 Hotarare

privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de transport persoane pentru traseul judeţean cod 025 – Bolintin Vale - Floreşti, în cadrul Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019 şi eliberarea licenţei de traseu

51  10.06.2014 Hotarare

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.32 din 25 martie 2014 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

52
Anexe
 10.06.2014 Hotarare

privind modificarea Hotărârii Consiliului judetean Giurgiu nr.6 din 04 martie 2014

53  10.06.2014 Hotarare
privind numirea doamnei Pavel Adelina în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
54
Anexe
 10.06.2014 Hotarare
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
55
Anexa
 10.06.2014 Hotarare

privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu

56  10.06.2014 Hotarare

privind modificarea art. 6 al Hotărârii nr. 177 din 28 august 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea vânzării unui imobil (teren) aflat în domeniul privat al  judeţului Giurgiu

57  10.06.2014 Hotarare

privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al

 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2014

58  10.06.2014 Hotarare

privind desemnarea a doi consilieri judeţeni care să participe la o consultare online asupra ”Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice”, aflată în curs de elaborare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

59  10.06.2014 Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
Proces-verbal sedinta 10.06.2014
60
Anexe
24.06.2014 Hotarare
 

privind  rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din  venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2014

61 24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice revizuite pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu,

în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie – revizia 1

62 24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii  al Muzeului Judeţean ”Teohari Antonescu”  Giurgiu
63 24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. SORGEORGI TRANS S.R.L.

64 24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  NIC BAR IMPEX S.R.L.

65 24.06.2014 Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
66
Anexa
24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Apartament social 27 (Băieţi)” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
67
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Apartament social 43 (Fete)” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

68
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Ansaloni” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

69
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Casa Daniela” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

70
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Speranţa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

71
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Casa Albastră” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

72
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Casa Mea” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

73
Anexa
24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Casa Noastră” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
74
Anexa
24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Gabriela” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
75
Anexa
24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Sf. Ioan” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
76
Anexa
24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Centrului de recuperare şi respiro” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
77
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Casa Verde” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

78
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Constantin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

79
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Teodora” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

80
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

81
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Dunării” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

82
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Mihaela” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

83
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Centrul de zi Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

84
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Soarele” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

85
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

86
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Ioana” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

87
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Phare” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

88
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Apartament 21” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

89
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Apartament 22” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

90
Anexa
24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Apartament 69” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
91
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Apartament 71” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

92
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Comber” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

93
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Complexului de servicii sociale Bolintin Vale – Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihică”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

94
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Complexului de servicii sociale Bolintin Vale – Centrul de îngrijire şi asistenţă”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

95
Anexa
24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
96
Anexa
24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Grădinari”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
97
Anexa
24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Cărpeniş”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
98
Anexa
24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Centrului pentru Persoane Vârstnice Mironeşti”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

99
Anexa
24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Complexului de servicii sociale Giurgiu”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
100
Anexa
24.06.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Tranzit pentru Asistenţa şi Protecţia Victimelor Traficului de Persoane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
101 24.06.2014 Hotarare
privind  modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.227 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului „Rehabilitating and modernization the access infrastructure to the cross-border area Giurgiu-Ruse-R.O.A.D. 2” („Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces în zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse” - R.O.A.D. 2) şi a cheltuielilor legate de proiect
102 24.06.2014 Hotarare
pentru modificarea Hotărârii nr.15 din 17 iulie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind numirea  reprezentanţilor   Judeţului Giurgiu  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
Proces-verbal sedinta 24.06.2014   
103
Anexe
24.07.2014 Hotarare

privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul II, 2014

104 24.07.2014 Hotarare
privind aprobarea restructurării  finanţării rambursabile interne în valoare de 30 milioane lei şi a finanţării rambursabile interne în valoare de 10 milioane lei contractate cu Banca Comercială Română
105
Anexe
24.07.2014 Hotarare

privind  rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau partial din  venituri proprii si subventii, pe anul 2014

106
Anexa
24.07.2014 Hotarare
privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2014, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 6 din 4 martie 2014
107
Anexa
24.07.2014 Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
108 24.07.2014 Hotarare

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.54 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu, de aprobare a Monografiei Economico-Militare a judeţului Giurgiu, Ediţia 2012, prin actualizare de date specifice

109 24.07.2014 Hotarare
privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu prin Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava Grădinari a unor bunuri, realizate/achiziţionate în cadrul Proiectului Reabilitare, modernizare şi dotare Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava Grădinari”
110 24.07.2014 Hotarare
privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ SĂNĂTATE  ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ ”, pentru anul 2014
111 24.07.2014 Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
112 24.07.2014 Hotarare

privind   aprobarea  asocierii judeţului Giurgiu cu Schitul Strâmbu, com. Găiseni, judeţul Giurgiu , în vederea  realizării documentaţiei tehnico-economice a  proiectului „Restaurarea, reabilitarea, refacerea şi valorificarea turistică durabilă  Schitului Strâmbu ”

113 24.07.2014

Hotarare
privind preluarea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a tronsonului de drum judeţean DJ 504 – Giurgiu- Vieru- poz. km. 1+210-3+030,1,820 km

114
Anexa
24.07.2014 Hotarare

privind aprobarea înfiinţării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele în structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii

115
Anexa
24.07.2014 Hotarare

privind aprobarea înfiinţării Locuinţei Protejate 1 Izvoarele în structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii

116
Anexa
24.07.2014 Hotarare

privind aprobarea înfiinţării Locuinţei Protejate 2 Izvoarele în structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii 

117
Anexa
24.07.2014 Hotarare
privind aprobarea înfiinţării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu în structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii
118
Anexe
24.07.2014 Hotarare

privind aprobarea  organigramei şi   statului de funcţii ale  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

Proces - verbal sedinta 24.07.2014
119
Anexe
28.08.2014  Hotarare

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu

si bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii si subvenţii, pe anul 2014

120
Anexa
28.08.2014 Hotarare

privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2014, anexa nr.5.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 6 din 4 martie 2014

121
Anexa
28.08.2014 Hotarare

privind modificarea şi completarea Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2014, anexa nr.4 la

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 6 din 4 martie 2014

122
Anexa
28.08.2014 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

123 28.08.2014 Hotarare

privind aprobarea proiectului  ”Dezvoltarea economică durabilă prin angajarea persoanelor vulnerabile în microproducţie bio din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia „TRAIM BIO”   

124 28.08.2014 Hotarare

privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu

125 28.08.2014 Hotarare
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Giurgiu 
126 28.08.2014 Hotarare
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Giurgiu
127 28.08.2014 Hotarare
privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Giurgiu în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
128
Anexa
28.08.2014 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Judeţean  pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu

PROCES-VERBAL SEDINTA 28 AUGUST 2014 

129 30.09.2014  Hotarare

privind aprobarea închiderii Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică şi Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bolintin Vale, aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

130 30.09.2014  Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
131
Anexa
30.09.2014  Hotarare

privind asocierea dintre judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman în

vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport  interjudetean- Reabilitarea şi modernizarea drumului judetean DJ 503

  132
Anexa
30.09.2014  Hotarare
privind asocierea dintre judeţele Argeş, Giurgiu şi Teleorman în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport  interjudetean- Reabilitarea şi modernizarea drumului judetean DJ 504
133 30.09.2014  Hotarare
privind aprobarea aderării unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Giurgiu la Asociaţia  “ Măgurele High Tech Cluster “
134 30.09.2014  Hotarare
privind aprobarea proiectului ”Laser – Valley” finanţat prin Programul START din Regiunea Dunării

135
Anexa

30.09.2014  Hotarare
privind  aprobarea listei de investiţii prioritare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu şi asigurarea cofinanţării etapei asistenţei tehnice a proiectului
PROCES-VERBAL SEDINTA 30 SEPTEMBRIE 2014
136 21.10.2014  Hotarare
privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Grecu Valentin-Puiu, membru al Partidului Naţional Liberal, ales pe lista Uniunii Social Liberale
137
Anexa
 21.10.2014 Hotarare
pentru validarea dispoziţiei Preşedintelui Consiliului judeţean Giurgiu nr.261 din 06 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2014
138
Anexa
 21.10.2014 Hotarare
privind  acordarea unor sprijine financiare
139  21.10.2014 Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare traseu rutier  Gogoşari-Giurgiu, L=12,187 km, compus din DJ 504 A Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504: 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru: 3,100 km, faza proiect tehnic şi detalii de execuţie
140
Anexa
 21.10.2014 Hotarare
privind asocierea dintre judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu  şi Teleorman în scopul cooperării în domenii de interes comun 
141
Anexa
 21.10.2014 Hotarare
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe situate în incinta Consiliului Judeţean Giurgiu din str.Bucureşti, nr.10, etajul III, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Sindicatului „Pentru Dreptate şi Echilibru Social”    
142
Anexa1
Anexa2
 21.10.2014 Hotarare
pentru  aprobarea REGULAMENTULUI privind aplicarea şi perceperea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene de către Consiliul Judeţean Giurgiu
PROCES-VERBAL SEDINTA 21 OCTOMBRIE 2014
143
Anexe
31.10.2014   Hotarare
 privind aprobarea contului  de executie, pe trimestrul III, 2014
144
Anexe
 31.10.2014  Hotarare
 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2014
145
Anexe
 31.10.2014  Hotarare
 privind aprobarea  modificării organigramei şi statului de funcţii ale  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
146  31.10.2014  Hotarare
privind aprobarea trecerii Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni în coordonarea metodologică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
147
Anexe
31.10.2014   Hotarare
 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru   aparatul   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu
148  31.10.2014  Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
 
149
Anexe
31.10.2014   Hotarare
privind aprobarea actualizării Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019 
150
Anexa
 31.10.2014  Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii ale  Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
PROCES-VERBAL SEDINTA 31 OCTOMBRIE 2014
151 19.11.2014 Hotarare
privind declararea vacantării locului de consilier  judeţean ocupat de domnul Grecu Valentin-Puiu, membru al Partidului Naţional Liberal, ales pe lista Uniunii Social Liberale
152 19.11.2014 Hotarare

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal

153 19.11.2014 Hotarare

privind aprobarea modificării Hotărârii nr.5 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu

154
Anexe
19.11.2014 Hotarare

privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul III, 2014

155
Anexa
19.11.2014 Hotarare

privind  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.855/2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

156
Anexe
19.11.2014 Hotarare

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a  bugetului de venituri şi cheltuieli al  instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri  proprii şi subvenţii, pe anul 2014

157 19.11.2014 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare traseu rutier  Gogoşari-Giurgiu, L=12,187 km, compus din DJ 504 A Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504: 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru: 3,100 km, faza proiect tehnic şi detalii de execuţie

158
Anexe
19.11.2014 Hotarare
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
159 19.11.2014 Hotarare
privind aprobarea trecerii Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni în coordonarea metodologică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
160
Anexe
19.11.2014 Hotarare

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru   aparatul   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu

161 19.11.2014 Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
162
Anexa1
Anexa2
19.11.2014 Hotarare

privind darea în folosinţă gratuită a unui bun aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, achiziţionat în cadrul proiectului “Operaţiuni Transfrontaliere Ecologice pentru o Zonă de Afaceri Integrată – ECO BIZ” Inspectoratului  pentru Situaţii  de Urgenţă „Vlaşca” al judeţului GIURGIU

163
Anexa1
Anexa2
19.11.2014 Hotarare
privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat  al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului  “EOCES- Întărirea capacităţilor operaţionale pentru răspuns în situaţii de urgenţă în regiunea transfrontalieră Giurgiu - Ruse”, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
164 19.11.2014 Hotarare

privind modificarea Art.3. din hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 95 din 7 mai 2010

165
Anexa
19.11.2014 Hotarare

privind  atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului, compus din teren 600  mp. şi clădire P+1 Sc- 527 mp., situat în com. Hotarele, jud. Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Protoeriei Hereşti, jud. Giurgiu

166 19.11.2014 Hotarare

privind trecerea din domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bloc 114, scara B, parter şi mezanin

167 19.11.2014 Hotarare

privind trecerea din domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a imobilului Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius, situat în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bloc 114, scara A, parter şi mezanin

168
Anexa
19.11.2014 Hotarare

privind aprobarea actualizării Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019

169
Anexa
19.11.2014 Hotarare

privind aprobarea modificării statului de funcţii ale  Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu

170 19.11.2014 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare Centru de asistenţă socială Oinacu”

în faza  Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

171 19.11.2014 Hotarare

privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Izvoarele şi aprobarea arondării activităţii de evidenţă a persoanelor a comunelor Răsuceni şi Toporu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Izvoarele

 
172 04.12.2014 Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare şi modernizare  DJ 401 A, Găiseni–Cărpenişu – Limită Judeţ Dâmboviţa, km 58+730– 61+170, km  63+ 150 – km 63+550; 2,840 km , în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
173 04.12.2014 Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare DJ 412 C, Ogrezeni (DJ 412A) – Podişoru – Obedeni – Uieşti – Goleasca – DJ 601, km 13+301 – 17+436, 4,135 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
174 04.12.2014 Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare  DJ 506 A,  Limită Județ Teleorman – Toporu (DJ 503), km 14+000–20+930; 6,930 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
175 04.12.2014 Hotarare

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judetean Giurgiu nr.161/19 noiembrie 2014 privind acordarea unor sprijine financiare

176 04.12.2014 Hotarare

privind alocarea  sumei de 150.000 lei pentru finantarea manifestărilor care

se vor desfăşura la nivelul Consiliului judetean Giurgiu  cu ocazia

Sărbătorilor de iarnă, pe anul 2014

177
Anexa
04.12.2014 Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
178 04.12.2014 Hotarare

privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 29/25.03.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu suprafaţa utilă totală de 366,72 mp,  din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

179 04.12.2014 Hotarare

privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 29/26.02.2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei utile totale de 123,95 mp, conform Loturilor 60 şi 64 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Centrului de Transfuzie Sanguină Giurgiu

180 04.12.2014 Hotarare

privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra imobilului (clădire) situat în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, nr.10, (fostă str. CFR, nr. 58), judeţul Giurgiu

181 04.12.2014

Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene ’’I.A. Bassarabescu” Giurgiu

182 04.12.2014 Hotarare

privind  aprobarea unei contribuţii pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE  ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

183 04.12.2014 Hotarare

pentru modificarea Hotărârii nr.15 din 17 iulie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind numirea  reprezentanţilor Judeţului Giurgiu  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

184 04.12.2014 Hotarare
privind modificarea Hotărârii nr.1 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu
185
Anexa
04.12.2014 Hotarare

privind rectificarea  repartizarii pe unităti administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale , în conformitate cu prevederile art.33, alin.3, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

PROCES-VERBAL SEDINTA 4 decembrie 2014 

186

Anexa
 

17.12.2014 Hotarare
privind rectificarea repartizarii pe unităti administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
PROCES-VERBAL SEDINTA 17 Decembrie 2014 
187 23.12.2014  Hotarare
privind încetarea aplicabilităţii hotărârii nr.152/19.11.2014 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal
188 23.12.2014  Hotarare privind încetarea aplicabilităţii hotărârii nr. 153/19.11.2014 privind aprobarea modificării hotărârii nr. 5/22.06.2012 a Consiliului judeţean Giurgiu
189 23.12.2014  Hotarare
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal
190 23.12.2014  Hotarare
privind aprobarea modificării hotărârii nr. 5/22.06.2012 a Consiliului judeţean Giurgiu
191
Anexa
23.12.2014  Hotarare
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 155/2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.855/2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
192
Anexa
23.12.2014  Hotarare
privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2014
193
Anexa
23.12.2014  Hotarare
privind   rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii si subventii, pe anul 2014
194 23.12.2014  Hotarare
privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2015
195 23.12.2014  Hotarare
pentru aprobarea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută din exploatarea pajiştilor permanente, pentru anul 2015
196 23.12.2014  Hotarare

privind aprobarea costului mediu lunar pentru un copil, o persoană adultă cu handicap

care beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2015

197 23.12.2014  Hotarare
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti pentru anul 2015
198 23.12.2014  Hotarare
privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru o persoană care beneficiază de serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu,pentru anul 2015
199 23.12.2014  Hotarare
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2015
200
Anexa
23.12.2014  Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
201 23.12.2014  Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii REABILITARE CENTRU DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ OINACU” ,î  faza PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUŢIE
202 23.12.2014  Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
203
Anexa
23.12.2014  Hotarare
privind aprobarea modificarii organigramei i statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
204
Anexa
23.12.2014  Hotarare
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
205 23.12.2014  Hotarare
privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
206
Anexa
23.12.2014  Hotarare
hotărâre privind transmiterea către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu a activităţii de implemetare a Proiectului strategic „CIPS – Centre de Incluziune Profesională şi Socială”
207
Anexa
23.12.2014  Hotarare privind avizarea favorabilă a „Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit; activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015”
   PROCES-VERBAL SEDINTA 23 Decembrie 2014
208
Anexe
29.12.2014 Hotarare

privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2015

   PROCES-VERBAL SEDINTA 29 Decembrie 2014

 

Actualizat in - 02/02/2015, la ora 03:30.
Vremea
Trafic
Vizitatori: 964264, online: 12Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.