Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

NR.1412/03.02.2017

 

 

 

 

PLANUL STRATEGIC ANUAL PENTRU ANUL 2017

CU PRIVIRE LA PRIORITĂŢILE SIGURANŢEI PERSOANEI ŞI ORDINII PUBLICE

 

 

      În conformitate cu Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Teritorială de Ordine Publică întocmeşte „Planul strategic anual” care cuprinde principalele obiective ce vor fi îndeplinite de unităţile de poliţie,precum şi indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc.

 

A.     OBIECTIVE NAŢIONALE PRIORITARE

 

 

   1.Creşterea  gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei,protejarea patrimoniului,siguranţa stradală,siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor.

Obiectiv specific : Eficientizarea acţiunilor organizate,infracţiuni constatate,contravenţii aplicate.

  2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere,destructurarea grupărilor infracţionale .

Obiectiv specific : Cooperarea interinstituţională atât la nivel naţional (între autorităţile naţionale cu competenţe în domeniu – poliţia de frontieră, vama,structurile de informaţii )cât şi la nivel internaţional cu organismele U.E.

  3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale,contrabandei,corupţiei,contrafacerii de mărfuri,a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice,precum şi prin protecţia intereselor financiare ale U.E.

Obiectiv specific : Îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi coroborarea acţiunilor între structurile de aplicare a legii,în special dintre Parchete, Poliţia Română, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi sprijinirea activităţilor desfăşurate la nivelul Europol în dosarele analitice deschise pentru combaterea fraudelor intercomunitare şi cu produse accizabile .

  4. Asigurarea resureselor umane,a mijloacelor materiale,financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române .

Obiective  specifice :

-          Îmbunătăţirea dotării şi înzestrării cu tehnică,echipamente,aparatură şi materiale de intervenţie a structurilor operative,atât din fonduri bugetare cât şi prin utilizarea fondurilor nerambursabile oferite de U.E. ;

-          Simplificarea procedurilor de lucru,prin informatizarea activităţilor,în special în domeniile logistic,financiar,resurese umane şi secretariat ;

-          Colectarea structurată în sisteme informatice a datelor şi informaţiilor privind incidentele,evenimentele şi misiunile la care sunt alocate resursele de menţinere,asigurare şi restabilire a ordinii publice ;

-          Asigurarea unei politici corente în domeniul managementului datelor şi informaţiilor,care să respecte drepturile şi libertăţile cetăţeneşti,în special protecţia datelor cu caracter personal ;

-          Creşterea capacităţii instituţionale prin  dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de comunicaţii şi suport informatic ale structurilor MAI,în special în mediul rural.

 

 

B.      OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE DE INTERES LOCAL

 

      În funcţie de obiectivele stabilite de Poliţia Română, adaptate la evoluţia situaţiei operative a judeţului, au fost stabilite principalele obiective pentru anul 2017  :

 

1.      Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului :

 

2.      Creşterea capacităţii ofensive,de prevenire şi combatere a formelor de criminalitate transnaţională,pe segmentele aflate în atenţia Uniunii Europene,respectiv : trafic de fiinţe umane,migraţie ilegală, fraude pe inernet, folosirea cardurilor falsificate, spălarea banilor,pentru a putea preveni un potenţial export/import de criminalitate către /din celelalte state ale Uniunii Europene .

 

3.      Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii economico-financiare, pentru păstrarea unui climat de afaceri curat şi abordarea problemelor din perspectiva antreprizei criminale ;

 

4.      Combaterea şi descoperirea infracţiunilor de natură judiciară şi implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de investigare, specifice poliţiilor din statele europene;

 

5.      Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru atingerea standardelor europene ăn vederea diminuării victimizării participanţilor la trafic ;

 

6.      Dezvoltarea conceptuală a activităţii în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor toxice ;

 

7.      Îmbunătăţirea activităţii pe linie de cercetare penală şi dezvoltarea echipei poliţist-procuror încă din faza actelor premergătoare pentru întărirea fermităţii judiciare;

 

8.      Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi combatere a criminalităţii,ţinând cont de priorităţile naţionale şi locale ;

 

9.      Continuarea Programului de investiţii,construcţii,consolidări şi reparaţii la imobile,utilizarea eficientă a mijloacelor de transport şi îmbunătăţirea dotării efectivelor operative ;

 

10.  Stimularea unei atitudini civice anticorupţie şi promovarea integrităţii,legalităţii şi a profesionalismului în rândul personalului IPJ Giurgiu,în scopul dezvoltării unei culturi organizaţionale adecvate ;

 

11.  Realizarea marketingului de imagine al inspectoratului de poliţie .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.      INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI

PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC

 

      Atât indicatorii statistici care reflectă nivelul criminalităţii cât şi nivelul de siguranţă perceput de cetăţeni, ne arată că judeţul Giurgiu este un judeţ fără probleme deosebite în ceea ce priveşte siguranţa cetăţeanului,fenomenul infracţional încadrându-se în parametrii cu valori mici raportat la ceea ce se înregistrează la nivel naţional .

1.      Continuarea acţiunilor care au condus la nivelul scăzut al infracţiunilor stradale

2.      Continuarea acţiunilor implementate care conduc la creşterea numărului infracţiunilor descoperite în flagrant ;

3.      Reducerea numărului accidentelor de circulaţie grave cu 2 % ;

4.      Îmbunătăţirea sau cel puţin menţinerea măsurilor luate până în prezent, care au condus la un trend descendent asupra criminalităţii grave comise cu violenţă ;

5.      Creşterea operativităţii în soluţionarea dosarelor penale ;

6.      Intensificarea activităţilor de supraveghere a membrilor grupărilor infracţionale şi destrucuturarea acestora ;

7.      Asigurarea climatului de siguranţă în zona instituţiilor de învăţământ din mediul rural ;

8.      Dezvoltarea şi eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a fenomenului contravenţional şi infracţional ;

9.      Profesionalizarea cadrelor care desfăşoară activităţi de poliţie rutieră ;

10.  Creşterea gradului de pregătire profesională a poliţiştilor ;

11.  Derularea de activităţi de pregătire antiinfracţională a cetăţenilor în scopul prevenirii furturilor din locuinţe ;

12.  Monitorizarea caselor de schimb valutar şi amanet , a agenţiilor de pariuri sportive şi a sălilor de jocuri tip „Slot machine” ;

13.  Continuarea activităţilor de verificare a deţinătorilor de arme letale/neletale supuse autorizării ;

14.  Derularea de acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului cinegetic şi piscicol ;

15.  Elaborarea programelor/proiectelor de prevenire a acriminalităţii în funcţie de priorităţile locale identificate la nivelul I.P.J.Giurgiu în anul 2017 ;

16.  Îmbunătăţirea imaginii poliţiei prin creşterea transparenţei faţă de cetăţeni .

 

 

 

 

 

D.     BUGETUL ŞI DOTAREA POLIŢIEI

 

   Strategia de ordine publică implică, în general, activităţi care vor fi realizate în limitele cheltuielilor adoptate anual prin legea bugetului de stat, precum şi prin realizarea absorbţiei fondurilor europene şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanţarea proiectelor realizate cu acestea. La fel ca şi anul precedent, bugetul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Giurgiu asigură la un nivel minimal buna desfăşurare a activităţilor specifice .

  Conform Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române , art.25 (1) „Între autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile de poliţie, de comun acord, se pot încheia protocoale în vederea îndeplinirii eficiente a atribuţiilor poliţiei” .

  În vederea asigurării de echipamente specifice, I.P.J.Giurgiu a solicitat necesarul de resurse financiare extrabugetare prin adresa Nr.80.153/20.01.2017 ,înregistrată la Consiliul Judeţean Giurgiu cu Nr.870/25.01.2017 , astfel :

1.      Achiziţionarea a 15 aparate alcooltest pentru dotarea agenţilor din cadrul Poliţiei Rutiere , respectiv a agenţilor din cadrul celor 8 secţii de poliţie rurală în valoare de 60.000 lei

 

2.      Achiziţionarea unei camere foto/video cu memorie internă necesară pentru dotarea camerei de anchetă a Poliţiei Rutiere, în valoare de 2.500  lei ;

 

3.      Achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării de campanii de prevenire a infracţionalităţii şi a riscului rutier (bannere, afişe, pliante, diplome,pixuri şi alte obiecte cu caracter simbolic ) în valoare de 20.000 lei .

 

   Având în vedere Legea nr.107/2015 pentru modificarea şi completarea art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, alin.2 „Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este constituită din....şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi ....aspectele referitoare la activităţile desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne....se prezintă integrat prin intermediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean” , Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Giurgiu solicită către I.P.J.Giurgiu prin adresa nr.189848/25.01.2017, includerea în Planul Strategic pentru anul 2017,  necesarul de resurse financiare extrabugetare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de prevenire, astfel :

 

1.      Proiectul de prevenire „ALEGE SĂ FII FAIR-PLAY” – valoare estimată 2.500 lei ;

2.      Proiectul de prevenire „RESPECTĂ ŞI VEI FI RESPECTAT” – valoare estimată 2.700 lei ;

 

   Cele două proiecte sunt însoţite de materiale justificative înregistrate la Consiliul Judeţean Giurgiu cu nr.941/26.01.2017 , astfel :

1.      Obiectivele şi atribuţiile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu în domeniul ordinii  şi siguranţei publice, nr.2170469/01.11.2016 ;

2.      Notă de fundamentare a proiectului „ALEGE SĂ FII FAI-PLAY” ,nr.2170470/01.11.2016 ;

3.      Notă de fundamentare a proiectului de prevenire „RESPECTĂ ŞI VEI FI RESPECTAT” cu nr.2170471/01.11.2016 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Secretariat ATOP,

   Cons.Bortoş Mihaaela

 

 

 

PREŞEDINTE,

Ing. ŞTENGHEL CRISTIAN

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Actualizat in - 02/23/2017, la ora 03:11.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.