Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

CODUL ETIC AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI

JUDEŢEAN GIURGIU

 

CUPRINS

 

Preambulul

 

 

 

CAPITOLUL I. – Domeniul de aplicare şi principii generale

 

CAPITOLUL II. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

CAPITOLUL III. –Valorile fundamentale

CAPITOLUL IV. – Regulile de comportament şi conduită în acordarea serviciilor publice

CAPITOLUL V. – Sancţiuni, modul de soluţionare a reclamaţiilor

 

CAPITOLUL VI. – Dispoziţii finale

 

 

PREAMBULUL

 

 

 

 

 

         ■ Codul etic şi  Regulile de conduită a personalului contractual din cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii, clienţii, partenerii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării personalului contractual din cadrul consiliului.

         ■ Principiile detaliate  în cadrul acestui Cod etic nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de cetăţeni şi parteneri, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică aplicabilă întregului personal contractual al Consiliului Judetean Giurgiu, precum şi a cetăţenilor şi a partenerilor acestuia.

         ■ Aceste reguli nu se subtituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în domeniul administraţiei publice.

         ■ Acest cod asigură coerenţa cu Codul de conduită a personalului contractual, aprobat  prin Legea nr. 477/2004  şi defineşte şi ghidează acţiunile şi strategiile Consiliului Judeţan Giurgiu.

         ■ Acest cod etic a fost aprobat prin Dispoziţia presedintelui şi va fi comunicat personal fiecăruia dintre personalul contractual. Deasemenea, va fi înmânat fiecărui salariat nou şi poate fi consultat Compartimentul de Relaţii cu Publicul, cam…….

         ■ Fiecare salariat contractual de executie si conducere al Consiliului Județean  trebuie să respecte Codul etic.

                 

 

        

 

CAPITOLUL I


DOMENIUL DE APLICARE
ŞI PRINCIPII GENERALE

  

  Domeniul de aplicare

   Art. 1. - (1) Codul etic al personalului din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, denumit în continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual.

(2) Normele de etică profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare.

 

 

 

 

Obiective

   Art. 2. - Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin:

   a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al personalului contractual;

   b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;

   c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiudin administraţia publică, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.

 

Principii  generale

Art. 3. - Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:

   a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

   b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - principiu conform căruia Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

   c) profesionalismul - principiu conform căruia Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

   d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

   e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

   f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia  Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

   g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

   h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

 Termeni

 Art. 4. - În înţelesul prezentei cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii conform legii:

   a) personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare;

   b) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de  instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului;

   c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;

   d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei:

   e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;

   f) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;

   g) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.

 

CAPITOLUL II.

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL

    Asigurarea unui serviciu public de calitate

   Art. 5. - (1) Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor  instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

   (2) În exercitarea funcţiei,  Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

    Respectarea Constituţiei şi a legilor

 Art. 6. - (1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

    Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

   Art. 7. - (1) Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul  instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

   (2) Angajaţilor contractuali le este interzis:

   a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Consiliului Județean Giurgiu, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

   b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Consiliul Județean Giurgiu are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;

   c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

   d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

   e) să acorde asistenţă şi/sau consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau .

   (3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

   (4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

    Libertatea opiniilor

   Art. 8. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

   (2) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.

   (3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

    Activitatea publică

   Art. 9. - (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de președintele Consiliului Județean Giurgiu, în condiţiile legii.

   (2) Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de președintele Consiliului Județean Giurgiu.

   (3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei.

    Activitatea politică

   Art. 10. - În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:

   a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

   b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

   c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

   d) să afişeze în cadrul instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

    Folosirea imaginii proprii

   Art. 11. - În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

    Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

   Art. 12. - (1) În relaţiile cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu şi funcţionarii publici, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

   (2) Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

   a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

   b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;

   c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

   (3) Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a instituţiei publice, prin:

   a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;

   b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

    Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

   Art. 13. - (1) Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu care reprezintă în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Consiliului Județean Giurgiu.

   (2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

   (3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

    Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

   Art. 14. - Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

    Participarea la procesul de luare a deciziilor

   Art. 15. - (1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

   (2) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către  instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

    Obiectivitate în evaluare

   Art. 16. - (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiudin subordine.

   (2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

   (3) Personalul contractual de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

    Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

   Art. 17. - (1) Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

   (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

   (3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.

   (4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

    Utilizarea resurselor publice

   Art. 18. - (1) Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiueste obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

   (2) Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

   (3) Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiutrebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

   (4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei publice pentru realizarea acestora.

    Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

   Art. 19. - (1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

   a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

   b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

   c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

   (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

   (3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

   (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.CAPITOLUL III.

 

VALORILE FUNDAMENTALE

 

Angajamentul

Art.20. Angajamentul presupune dorinţa fiecărui salariat şi a conducerii Consiliului Județean Giurgiu de a progresa în stăpânirea funcţiei deţinute şi de a-şi îmbunătăţi performanţele, conform planurilor de acţiune decise de comun acord pentru a asigura cetăţenilor un serviciu de calitate.

Lucrul în echipă

Art.21. Toți salariații, personal contractual sau funcţionar public, fac parte dintr-o echipă şi trebuie  sprijinită toată  echipa  şi toţi să primească sprijin din partea conducerii. Acest spirit de echipă trebuie simţit şi exprimat în relaţiile cu ceilalţi colaboratori sau cetăţeni, indiferent de originea lor culturală sau profesională.

Transparenţa internă şi externă

Art.22. Pe plan intern transparenţa însemnă împărţirea succesului, dar şi a dificultăţilor. Aceasta permite rezolvarea rapidă al acestora, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii cetăţeanului, echipei, partenerilor consiliului.

Art.23. Pe plan extern, transparenţa înseamnă dezvoltarea relaţiilor cu cetăţenii, partenerii, care trebuie pusă sub dublă constrângere: a încrederii şi a eticii.

Art.24. Consiliul Județean Giurgiu trebuie să să fie perceput ca o instituţie responsabilă şi etică.

Confidenţialitatea 

Art.25. În acordarea serviciilor din administraţia publică locală se  impune luarea de măsuri posibile şi rezonabile pentru asigurarea confidenţialităţii datelor.    

Demnitatea umană

Art.26.  Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.   

Art.27. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV.

 

REGULILE DE COMPORTAMENT ŞI CONDUITĂ

ÎN ACORDAREA SERVICIILOR PUBLICE

 

Art.28. Complexitatea şi diversitatea sistemelor de relaţii în baza cărora se acordă servicii publice impune respectarea unor norme de comportament şi conduită în scopul:

         a.) de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică;

b.) de a asigura beneficiarii, dar şi potenţialii beneficiari de servicii sociale împotriva incompetenţei şi a lipsei de profesionalism;

c.) de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor publice precum şi relaţiile acestora cu cetăţenii, cu colegii, cu reprezentanţii altor instituţii sau ai societăţii civile.

d.) de a asigura supervizare şi consultanţă personalului implicat în acordarea serviciilor publice în vederea evaluării activităţii acestora.

 

Art.29.  Reguli de comportament şi conduită în relaţia client – profesionist:   

 

1. În identificarea clientului, evidenţierea, diagnosticarea şi evaluarea nevoii acestuia , în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv, monitorizare:

-  angajatul trebuie să manifeste disponibilitate faţă de clientul – cetăţean, partener, organisme civile, alte instituţii, autorităţi publice  - , să fie dispus să asculte şi să orienteze la compartimentele de specialitate

- angajatul stabileşte împreună cu clientul care este problema asupra căreia urmează să se acţioneze;

-         să asculte şi să nu intervină decât în momentele propice;

-         să inspire încredere clientului;

-  să ştie să-i suscite şi să-i menţină interesul pentru subiectul interviului;

-  să manifeste empatie, respectiv să înţeleagă ceea ce îi spune interlocutorul, să fie capabil să se pună în situaţia acestuia;

-  să reducă, pe cât posibil, distanţa dintre el şi client (distanţa datorată diferenţelor de statut social, de cultură, de sex, etc.);

- angajatul trebuie să fie capabil de a înlătura barierele psihologice ale comunicării şi să-şi dea seama de mecanismele de apărare ale eului pe care clientul le utilizează pentru a ocoli răspunsurile mai sensibile şi problemele care-l privesc îndeaproape;

2. În furnizarea serviciilor de informare

Informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă, operativă:

- angajaţii trebuie să ofere cel mai competent ajutor posibil ceea ce presupune o bună pregătire profesională, teoretică şi practică, limbajul profesional trebuie să fie clar, concis la nivelul capacităţii de înţelegere a clientului, clientului i se vor prezenta date, avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile, informarea trebuie să răspundă nevoilor şi problemelor clientului, informarea să se facă în cel mai scurt timp de la solicitarea clientului.

         3. În furnizarea serviciilor publice

Furnizarea se realizează în baza unui contract între serviciul public şi client cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor precum şi a sancţiunilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale;

- angajatul Consiliului Judeţean face o analiză corectă şi obiectivă a nevoilor şi problemelor obiectului alegând strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor;

- angajatul nu face discriminări în funcţie de gen, vârstă, capacitate fizică sau mintală, culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică;

- angajatul nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi sau rude;

- angajatul Consiliului Judeţean nu se va implica în relaţii sentimentale cu clientul;

          - angajatul Consiliului Judeţean pune interesul clientului mai presus de interesul său;

          - angajatul nu poate impune o decizie luată de el clientului său, acesta trebuie să ţină seama de opţiunea clientului;

         

  Art.30.  Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg – coleg.

           1. Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă motivată de faptul că toţi angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.

           2. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, nemulţumirii, apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă.

           3. Intre colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios.

           4. Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intraprofesională, pe colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la teorie.

           5. Între colegi în desfăşurarea activităţii trebuie să fie prezent spiritul competiţional care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele concurenţiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a clienţilor, de denigrare a colegilor; comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.    

           6. În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor admiţând critica în mod constructiv şi responsabil dacă este cazul, să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

 

Art. 31.Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:

a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunităţii.

b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de către conducerea Consiliului Județean, a direcțiilor, compartimentelor, birourilor, serviciilor;

c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg;

d) formularea în faţa clienţilor  a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale, a ţinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg;

e) sfătuirea  clienţilor să nu  depune o cerere, petiţie,  plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui coleg;

f) utilizarea şi dezvăluirea în activitatea administrativă  a informaţiilor transmise cu titlu confidenţial de un alt coleg.

 

           Art 31.  În relaţia angajat – reprezentanţi ai altor instituţii şi ai societăţii civile.

           1. Relaţiile fiecărui angajat cu reprezentanţii altor instituţii şi ai societăţii civile vor avea în vedere interesul clientului, manifestând respect şi atitudine conciliantă în identificarea şi soluţionarea tuturor problemelor evitând situaţiile conflictuale, după caz procedând la soluţionarea pe cale amiabilă.

           2. În reprezentarea instituţiei în faţa oricăror persoane fizice sau juridice angajatul trebuie să fie de bună credinţă, contribuind la realizarea scopurilor şi obiectivelor serviciului.

           3. Angajatul este obligat la apărarea prestigiului serviciului, în desfăşurarea activităţii profesionale şi în luarea deciziilor fiind reţinut la respectarea întocmai a normelor legale în vigoare şi aducerea lor la cunoştinţa celor interesaţi, pentru promovarea unei imagini pozitive a serviciului, pentru asigurarea transparenţei activităţii instituţiei şi creşterea credibilităţii acesteia.

           4. Angajatul colaborează cu alte instituţii în interesul clientului în scopul realizării optime a programelor şi strategiilor instituţiei evitând dezvăluirea informaţiilor confidenţiale.

           5. Angajatul nu poate folosi imaginea instituţiei în scopuri personale, comerciale sau electorale.

 

CAPITOLUL  V.

SANCŢIUNI, MODUL DE SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR

 

         Art.32. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică atrage răspunderea persoanei vinovate.

           Art.33. Stabilirea vinovăţiei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în conformitate cu normele Codului de Conduită al personalului contractual,  Regulamentul de ordine interioară al instituţiei.

            Art.34. Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor publice se înregistrează şi soluţionează cu respectarea procedurii stabilită la nivelul instituţiei în conformitate cu normele legale în vigoare.

           Art.35. Reclamaţiile şi sesizările se pot face şi verbal în cadrul programului de audienţe al președintelui și al vicepreședintilor sau în scris şi adresat Consiliului Judetean.

           Art.36. Înregistrarea sesizării se realizează prin:

a.     înscrierea în registrul de audienţe;

b.     înscrierea în registrul sesizărilor;

c.      înregistrarea la Compartimentul de  relaţii cu publicul,

d.     înscrierea în registrul de intrare-ieşire al instituţiei.

 

 

 

CAPITOLUL VI.

DISPOZIŢII FINALE

 

           Art.37. Prezentul cod va fi îmbunătăţit periodic dată fiind complexitatea experienţei în domeniul administraţiei publice.

         Art.38.  Pentru informarea cetăţenilor compartimentul de relaţii publice are obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa codul etic la sediul instituţiei publice, într-un loc vizibil sau prin alte mijloace persoanelor interesate.

           Art.39.  Prezentul cod etic intră in vigoare la data de 3.01.2013.

 

                  

                                                         

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI

1 ex

 

Actualizat in - 01/24/2013, la ora 03:00.
Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.