Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

HOTARARI 2013

 Nr.

Data Continut
1
Anexa       
15.01.2013  Hotarare
privind aprobarea Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 – 2019 
2 15.01.2013 Hotarare

privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2013

3
Anexa
15.01.2013 Hotarare

privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 125,64 mp din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu situat în şos. Alexandriei, nr.7 – 9, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu

4 15.01.2013 Hotarare

privind menţinerea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2013, la nivelul anului 2012

5 15.01.2013 Hotarare

 privind modificarea Hotărârii nr.99 din 14 mai 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu pentru aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 20 milioane lei

6 15.01.2013 Hotarare

 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Reabilitare şi modernizare  DJ 603: Naipu (DN6 ) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, în faza Studiu de fezabilitate şi Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, actualizată

   Proces verbal sedinta 15.01.213
7 28.01.2013 Hotarare

privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Teodorescu Ioan Viorel, membru al Partidului Naţional Liberal, aflat pe lista Uniunii Social-Liberale şi declarării vacante a locului ocupat de acesta 

8 28.01.2013 Hotarare

privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a doamnei Ciobanu Liliana, aflată pe lista Partidului Poporului – Dan Diaconescu şi declarării vacante a locului ocupat de aceasta

9 28.01.2013 Hotarare

privind utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 30.103.486,07 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

10 28.01.2013 Hotarare 

privind constituirea fondului de risc în sumă de 8.211,30 lei aferent creditului contractat de SC APA SERVICE SA cu garanţia Consiliului Judeţean Giurgiu

11
Anexe
28.01.2013 Hotarare

privind aprobarea vânzării unor spaţii medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu prin licitaţie publică cu strigare, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008

12 28.01.2013 Hotarare

privind modificarea raportului de serviciu al domnului Gheorghe PANAIT,
director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu

13
Anexe
28.01.2013 Hotarare
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
14 28.01.2013 Hotarare

privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al Partidului Social Democrat şi declarării vacante a locului ocupat de acesta

   Proces verbal sedinta 28.01.2013
15 07.03.2013 Hotarare
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ANDREI OVIDIU AURELIAN
16 07.03.2013  Hotarare

privind validarea mandatului de consilier judeţean al

domnului DOBROTĂ ILIE VIOREL
17  07.03.2013 Hotarare

privind aprobarea modificării Hotărârii nr.5 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu

18 07.03.2013  Hotarare

privind modificarea Hotărârii nr.1 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu

19 07.03.2013  Hotarare

privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din august 2012

a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu

20  07.03.2013 Hotarare
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.11 din 19 ianuarie 2005 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului
21  07.03.2013 Hotarare

privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare

22
Anexa
07.03.2013  Hotarare

privind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a unui imobil compus din clădire  în suprafaţă construită de 201 mp şi teren aferent în suprafaţă de 322  mp, situat  în sat Izvoru, comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, aflată în domeniul public  al  judeţului Giurgiu 

23
Anexa 1
Anexa 2
 07.03.2013 Hotarare

privind completarea Hotărârii nr.86 din 23 mai 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Giurgiu a „Centralei Termice Giurgiu” - (terenuri şi clădiri complet echipate având ca funcţionalitate producerea şi distribuţia energiei termice), precum şi aprobarea renunţării la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Giurgiu

24  07.03.2013 Hotarare

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 1.632.417 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

25
Anexa
 07.03.2013 Hotarare
privind avizarea favorabilă a cuantumului normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2013 propus de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu
26  07.03.2013 Hotarare
privind aprobarea costului mediu lunar pentru un copil, o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2013
27  07.03.2013 Hotarare

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti pentru anul 2013

28  07.03.2013 Hotarare
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere,
pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2013 
29
Anexa
 07.03.2013 Hotarare

privind aprobarea modificării statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu

30  07.03.2013 Hotarare
privind delegarea atribuţiilor de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
31
Anexa
 07.03.2013 Hotarare
privind modificarea  statului de funcţii al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
32  07.03.2013 Hotarare

privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al

 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2013

33  07.03.2013 Hotarare
pentru modificarea art.1, art.3, art.4, art.5 şi art.7 din Hotărârea nr.182 din 28 iulie 2010 privind aprobarea proiectului “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
34  07.03.2013 Hotarare
privind  aprobarea constituirii servituţii, a dreptului de uz şi superficie asupra unor terenuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu situate în comunele Gostinu, Prundu şi Slobozia, în favoarea SC SUN GARDEN COLIBAŞI S.R.L

 PROCES-VERBAL
Incheiat In cadrul SedinTei ORDINARE PUBLICE
a Consiliului judeTean Giurgiu DIN DATA DE  07 MARTIE 2013

35
 

Anexa

 

27.03.2013

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cote defalcate din impozitul pe venit (18,5%) pentru echilibrarea bugetelor locale, în conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2013
36
Anexa
 
27.03.2013 Hotarare

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2013
37 27.03.2013  Hotarare
privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea RNP ROMSILVA - Administraţia Parcului Natural Comana R.A. a investiţiei rezultată din implementarea proiectului  „Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana – judeţul Giurgiu”, cod SMIS 6725
38

Anexa 1
Anexa 1a
Anexa 1b
27.03.2013 Hotarare
privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2013
39
Anexa
 
27.03.2013 Hotarare

privind  aprobarea „Raportului de monitorizare al Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Giurgiu, aferent anului 2012

40
Anexe
 
27.03.2013 Hotarare

privind aprobarea  bugetulului împrumuturilor interne, pe anul 2013

41 27.03.2013 Hotarare

privind numirea domnului Ivan Daniel Iulian în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu

42 27.03.2013 Hotarare
privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
43
Anexa
 
27.03.2013 Hotarare

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 421.172 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

PROCES-VERBAL
Incheiat In cadrul SedinTei EXTRAORDINARE PUBLICE
a Consiliului judeTean Giurgiu DIN DATA DE  27 MARTIE 2013

44
Anexe
15.04.2013 Hotarare

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi

bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, pe anul 2013

45
Anexe
15.04.2013 Hotarare

privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul I, 2013

46 15.04.2013 Hotarare

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă VLAŞCA al judeţului Giurgiu a construcţiei Centrul Transfrontalier de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu-Ruse

47 15.04.2013 Hotarare

pentru modificarea art.1, art.3, art.4, art.5 şi art.7 din Hotărârea nr.182 din 28 iulie 2010 privind aprobarea proiectului “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect

48
Anexe
15.04.2013 Hotarare

privind aprobarea vânzării unor spaţii medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu prin licitaţie publică cu strigare, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008

49 15.04.2013 Hotarare

privind eliberarea din funcţia de manager al Bibliotecii „I.A. Bassarabescu” Giurgiu

a domnului Ion Gaghii

50 15.04.2013 Hotarare
privind numirea domnului Mucenic Dan Alexandru în funcţia de manager interimar la Biblioteca Judeţeană I.A.Bassarabescu” Giurgiu
   PROCES-VERBAL

Incheiat In cadrul SedinTei ORDINARE PUBLICE

a Consiliului judeTean Giurgiu DIN DATA DE  15 APRILIE 2013

51  18.04.2013 Hotarare

pentru modificarea şi completarea Anexei nr.7 la Hotărârea nr.4 din 15 ianuarie 2013 privind menţinerea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate acestuia pentru anul fiscal 2013, la nivelul anului 2012

52  18.04.2013  Hotarare

pentru modificarea art.2 şi art.3 din Hotărârea nr.183 din 05.07.2011 privind aprobarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR MEDICALE ELECTRONICE ÎN JUDEŢUL GIURGIU (CESME)” şi a cheltuielilor legate de proiect

53
Anexe
  18.04.2013 Hotarare
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
54   18.04.2013 Hotarare

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu”

55   18.04.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

56   18.04.2013 Hotarare

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 121.000 lei, Sindicatului

,, Pentru o Administraţie Performantă Giurgiu,, pentru  organizarea unor manifestări prilejuite de sărbătorile legale, pentru membrii de sindicat care îşi desfăşoară

activitatea în aparatul propriu al Consiliului judeţean.

 
57
Anexa
 18.04.2013 Hotarare
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
58  18.04.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

 PROCES-VERBAL

Incheiat In cadrul SedinTei EXTRAORDINARE PUBLICE

a Consiliului judeTean Giurgiu DIN DATA DE  18 APRILIE 2013

59
Anexe
13.05.2013 Hotarare
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetulului împrumuturilor interne, pe anul 2013
60
Anexa
13.05.2013 Hotarare

privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de

întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2013, anexa nr.4 la

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013

61
 
13.05.2013 Hotarare

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 3.204.045 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

62
Anexa
13.05.2013 Hotarare

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Giurgiu, pe anul 2012

63 13.05.2013 Hotarare

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 2.000 lei, Colegiului National ,,Ion Maiorescu” Giurgiu

64 13.05.2013 Hotarare
privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
65 13.05.2013 Hotarare
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei,Parohiei Radu Vodă din comuna Izvoarele
66
Anexa
13.05.2013 Hotarare
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu  
67
Anexa
13.05.2013 Hotarare

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 44,20 mp, situat în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bloc 114, sc. A, mezanin, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria

PROCES-VERBAL

încheiat în cadrul şedinţei EXTRAORDINARE PUBLICE

a Consiliului judeţean Giurgiu DIN DATA DE  13 MAI 2013

68  28.05.2013 Hotarare

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli

al judeţului Giurgiu, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din  venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului împrumuturilor interne,pe anul 2013

69  28.05.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare elevilor şi profesorilor care au obţinut premii la olimpiade şi concursuri

70  28.05.2013 Hotarare

privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de vânzare-cumpărare nr.143 din 26 aprilie 2012 a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, str.Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.2, Parc Alei, compus din clădiri în suprafaţă construită de 219 mp şi teren aferent în suprafaţă de 517 mp

71  28.05.2013 Hotarare

privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Giurgiu în vederea implementării proiectului  „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 1 - RAGIS 1”

72  28.05.2013 Hotarare

aprobarea proiectului „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 1 - RAGIS 1”

şi a cheltuielilor legate de proiect

73  28.05.2013 Hotarare
privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Giurgiu în vederea implementării proiectului „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 2 -RAGIS 2”
74  28.05.2013 Hotarare
privind aprobarea proiectului „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 2 - RAGIS 2” şi a cheltuielilor legate de proiect

PROCES-VERBAL

încheiat în cadrul şedinţei EXTRAORDINARE PUBLICE

a Consiliului judeţean Giurgiu DIN DATA DE  28 MAI 2013

 75
Anexa

 31.05.2013 Hotarare
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
 76  31.05.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

 77  31.05.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

78 31.05.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare elevului Iordan Vlad şi profesoarei

Pantelimon Daniela şi modificarea pozitiilor 16 şi 17 din anexa la HCJ nr.69

din 28.05.2013

79 31.05.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare elevilor şi profesorilor care au obţinut premii la olimpiade şi concursuri

80 31.05.2013 Hotarare
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei doamnei Botnaru Cosmina

PROCES-VERBAL

Incheiat In cadrul SedinTei EXTRAORDINARE PUBLICE

a Consiliului judeTean Giurgiu DIN DATA DE  31 MAI 2013 

81 03.06.2013 Hotarare

privind aprobarea asocierii  dintre Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean  Giurgiu şi 

Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Giurgiu  în vederea implementării proiectului

 „Sistem informatic performant pentru îmbunătăţirea relaţiei G2C (SIPIR – G2C)”  

82 03.06.2013 Hotarare

privind aprobarea proiectului „Sistem informatic performant pentru îmbunătăţirea relaţiei G2C (SIPIR – G2C)”  şi a cheltuielilor legate de proiect

83 03.06.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

PROCES-VERBAL

Incheiat In cadrul SedinTei EXTRAORDINARE PUBLICE

a Consiliului judeTean Giurgiu DIN DATA DE  03 IUNIE 2013

84
Anexe
17.06.2013 Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli
al judetului Giurgiu şi bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial
din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013
85 17.06.2013 Hotarare
privind  modificarea Anexei la Hotărârea nr.54 din 30 august 2012 a Cosiliului Judeţean Giurgiu,  de aprobare a Monografiei Economico-Militare a  judeţului Giurgiu, Ediţia 2012 prin actualizare de date specifice
86 17.06.2013 Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare elevilor şi profesorilor care au obţinut premii la olimpiade şi concursuri
   Proces verbal sedinta 17.06.2013
87
Anexa
 21.06.2013 Hotarare

privind aprobarea atribuirii directe a unor trasee din Programul Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2013

88
Anexa
 21.06.2013 Hotarare
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuielide investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
89
Anexe
 21.06.2013 Hotarare
privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 213 mp, situat în comuna Bolintin Deal, aflat in domeniul privat al judetului Giurgiu
90  21.06.2013 Hotarare

privind numirea doamnei Cotolan Petronela Daniela în funcţia contractuală de conducere de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni

   Proces verbal sedinta 21.06.2013
91 28.06.2013 Hotarare
privind aprobarea modificării anexei nr.3 la Hotarârea nr.18 din 31 iulie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu şi atribuirea unor trasee de transport persoane
   Proces verbal sedinta 28.06.2013
92
Anexe
 29.07.2013 Hotarare

privind aprobarea contului  de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli   al judeţului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul II, 2013

93
Anexe
 29.07.2013 Hotarare

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli

al judeţului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial

din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013

94
Anexa
 29.07.2013 Hotarare
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
95
Anexa
 29.07.2013 Hotarare

privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de

 întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2013, anexa nr.4 la

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013

 96  29.07.2013 Hotarare

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Puţ Forat Centru de Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu”, în faza

Studiu de fezabilitate
 97  29.07.2013

Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea Conacului Marin Angelescu, comuna Bucşani pentru <Centru  de excelenţă  Marin Angelescu>”,  în faza Studiu de fezabilitate / Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

 98  29.07.2013 Hotarare

privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 147/2011, Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 148/2011 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 149/2011

 99
Anexe
 29.07.2013 Hotarare
privind darea în folosinţă gratuită a unor echipamente aflate în domeniul privat  al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului “OPERAŢIUNI TRANSFRONTALIERE ECOLOGICE PENTRU O ZONĂ DE AFACERI INTEGRATĂ ECO BIZ„ comunei Oinacu, comunei Izvoarele şi Centrului de Afaceri Transfrontalier “Danubius”, Giurgiu
 100  29.07.2013 Hotarare

privind alocarea sumei de  40.000  lei Asociaţiei The Rotary Woman Club, pentru campania “Copiii nu sunt invizibili”

 101  29.07.2013 Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
 102  29.07.2013 Hotarare
privind aprobarea reorganizării Centrului de Afaceri Transfrontalier „Danubius” Giurgiu
 103
Anexe
 29.07.2013 Hotarare
privind  aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
 104
Anexe
 29.07.2013 Hotarare
privind modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului  Giurgiu 
 105
Anexe
 29.07.2013 Hotarare
privind modificarea  organigramei şi  statului de funcţii  ale Bibliotecii Judeţene I. A. Bassarabescu” Giurgiu
 106
Anexe
 29.07.2013 Hotarare
privind modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
107  29.07.2013 Hotarare
privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu 
    Proces verbal sedinta 29.07.2013
108
Anexe
 27.08.2013 Hotarare

privind   rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli

al judetului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate

integral sau partial din  venituri proprii şi subventii, pe anul 2013

109  27.08.2013 Hotarare

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei,

Asociaţiei Club Sportiv San Giorgio

110  27.08.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

111
Anexa
 27.08.2013 Hotarare

privind darea în administrare Consiliului Local Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, a unui imobil (teren) în suprafaţă de 23600 mp, situat în comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu

112  27.08.2013 Hotarare

privind modificarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public

113  27.08.2013 Hotarare
privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
114  27.08.2013 Hotarare
privind modificarea articolului 4 al Hotărârii nr.61 din 22 martie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu
  Proces-verbal sedinta 27august
 115  13.09.2013 Hotarare

privind suspendarea executării Hotărârii nr.50 din 15 aprilie 2013 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind numirea domnului Mucenic Dan Alexandru în funcţia de manager interimar la Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu

  Proces-verbal sedinta 13 septembrie 2013
116 23.09.2013

Hotarare
privind alocarea sumei de  40.000  lei pentru achizitionarea unor produse
 alimentare şi nealimentare în scopul sprijinirii persoanelor aflate în dificultate în urma

inundaţiilor din judeţul Galaţi
   Proces verbal sedinta extraordinara 23.09.2013
117
Anexe
30.09.2013 Hotarare

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din  venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013

118
Anexa
30.09.2013 Hotarare

privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013

119
Anexa
30.09.2013 Hotarare
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
120 30.09.2013 Hotarare
privind aprobarea cheltuielilor ce constituie participarea judeţului Giurgiu           la finanţarea proiectului „Achiziţie echipamente pentru intervenţii de urgenţă în condiţii de iarnă (autofreze de zăpadă), în Regiunea Sud Muntenia", precum si a activităţilor pe care le va desfăşura judeţul Giurgiu pentru implementarea proiectului
121 30.09.2013 Hotarare
privind  acordul de principiu pentru preluarea portului Giurgiu în cadrul societăţii nou înfiinţate prin divizarea Companiei Naţionale  “ Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. Giurgiu şi pentru preluarea, cu titlu gratuit, de către Judeţul Giurgiu - Consiliul Judeţean Giurgiu, a pachetului majoritar de acţiuni
122 30.09.2013 Hotarare

privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al

 Asociaţiei „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean”

123 30.09.2013 Hotarare

privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu

124 30.09.2013

Hotarare
pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.236 din data de 9 septembrie 2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 55,67 mp în incinta Centrului de Asistenţă Socială Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Agenţiei  Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

125 30.09.2013

Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare

   Proces verbal sedinta ordinara din 30.09.2013
126
Anexe
18.10.2013 Hotarare

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul III, 2013

127
Anexe
18.10.2013 Hotarare

privind  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20%

din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit-proiect, limite pe anul 2014 şi estimări pe anii 2015-2017

128
Anexa
18.10.2013 Hotarare
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.44 din 15 aprilie 2013
129 18.10.2013 Hotarare

privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Izvoarele în vederea realizării unor lucrări de întreţinere la drumul judeţean DJ 503A

130
Anexa
18.10.2013 Hotarare

privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de

 întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2013, anexa nr.4 la

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013

131 18.10.2013 Hotarare
privind aprobarea asocierii între Judeţul Giurgiu şi Judeţul Dâmboviţa în vederea reabilitării şi modernizării unui drum  judeţean
132 18.10.2013 Hotarare
privind aprobarea asocierii între Judeţul Giurgiu, Judeţul Dâmboviţa şi Judeţul Teleorman în vederea reabilitării şi modernizării unor drumuri judeţene
133
Anexa
18.10.2013 Hotarare

privind aprobarea Planului de Acţiune şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu pentru anul 2013

134 18.10.2013 Hotarare

privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 42,64 mp din cadrul fostei centrale termice a Dispensarului Policlinic Giurgiu situat în şos.Alexandriei, nr.7–9, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu

135 18.10.2013 Hotarare
privind aprobarea atribuirii unor trasee pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
136 18.10.2013 Hotarare

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu (birou) în suprafaţă de 24 mp, situat în incinta Consiliului Judeţean Giurgiu, etaj III, camera 312, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Sindicatului “Pentru Dreptate şi Echilibru Social”

137 18.10.2013 Hotarare

privind aprobarea asocierii judeţului Giurgiu cu Protoieria Bolintin, judeţul Giurgiu , în vederea realizării documentaţiei tehnico-economice a proiectului „Centrul Pastoral-Cultural

 Gavril Drugănescu ”

138 18.10.2013 Hotarare

privind aprobarea asocierii judeţului Giurgiu cu Mănăstirea Comana în vederea realizării documentaţiei tehnico-economice a  proiectului  „Centrul socio-cultural Radu Serban Voievod   

139
Anexa
18.10.2013 Hotarare

privind modificarea Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2013

140
Anexa
18.10.2013 Hotarare

privind aprobarea modificării Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019

Proces verbal sedinta extraordinara din 18.10.2013  
141 31.10.2013  Hotarare

privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu

nr.163/2011

142
Anexa1
Anexa2

 31.10.2013 Hotarare

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului

Giurgiu, pe anul 2013

143  31.10.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

144
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
 31.10.2013

Hotarare

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu

145
Anexa1
Anexa2
 31.10.2013 Hotarare

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu

146  31.10.2013 Hotarare

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.31/26.02.2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu a unor spaţii cu suprafaţa de 482,10 mp şi teren în suprafaţă de 211,5 mp din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi a unor spaţii în suprafaţă de 16,10 mp din cadrul Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat, aflate în domeniul public al judeţului Giurgiu

147  31.10.2013 Hotarare

privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului  situat în oraşul Bolintin Vale, str.Republicii, nr.1, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Local Bolintin Vale

148  31.10.2013 Hotarare
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii în suprafaţă de 2 mp fiecare, în locaţii având destinaţia de căi de acces, intrări, holuri, săli de aşteptare şi alte asemenea situate în incinta imobilelor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Giurgiu, Sindicatului “Pentru Dreptate şi Echilibru Social”
149  31.10.2013 Hotarare

privind modificarea  art. 5 din Hotărârea  nr. 98 din 16 noiembrie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind asocierea judeţului Giurgiu în parteneriatul public-privat  în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Inima Giurgiului – Ţara Neajlovului şi a Câlniştei”

150  31.10.2013 Hotarare

privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Stănoescu Elisabeta Daniela, director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti

151  31.10.2013 Hotarare
privind numirea temporară a doamnei Stănoescu Elisabeta Daniela în functia de conducere de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti
Proces verbal sedinta extraordinara din 31.10.2013
152
Anexe
12.11.2013 Hotarare

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli

al judeţului Giurgiu şi bugetului instituţiilor publice finanţate

integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013
153
Anexa
12.11.2013 Hotarare

privind darea în administrare a unui teren în suprafaţă de 50 mp, aferent Centrului de Asistenţă Socială Hotarele, aflat în domeniul public al judeţului  Giurgiu, Consiliului Local Hotarele 

154 12.11.2013 Hotarare

privind modificarea art.5 din Hotărărea nr.173 din 28 iulie 2010, privind asocierea judeţului Giurgiu cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

155 12.11.2013 Hotarare

privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

156
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
12.11.2013 Hotarare
privind aprobarea Caietului de sarcini şi Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, a Caietului de sarcini şi Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
157
Anexa
12.11.2013 Hotarare
privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Consiliului Judeţean Giurgiu
158 12.11.2013 Hotarare

privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012

a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu

 Proces verbal sedinta 12.11.2013
159 27.11.2013 Hotarare

privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Cornel Andrei, membru al Partidului Democrat Liberal, aflat pe lista Mişcării pentru Noul Giurgiu şi declarării vacante a locului ocupat de acesta

160 27.11.2013 Hotarare
privind aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii nr.12 din 4 iulie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu de înfiinţare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDEŢ CURAT”
161
Anexa 1
Anexa 2
27.11.2013 Hotarare
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile Inspectoratului Judeţean de Poliţie Giurgiu
162
Anexa
27.11.2013 Hotarare
privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
163 27.11.2013 Hotarare

privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei,  Asociaţiei Judeţene de Fotbal Giurgiu

164 27.11.2013 Hotarare

privind alocarea sumei de 120.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care

se vor desfăşura la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pe anul 2013

165 27.11.2013 Hotarare

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Sindicatului

,, Pentru Dreptate şi Echilibru Social ,, pentru organizarea unor manifestări prilejuite

de  sărbătorile de iarnă, pentru membrii de sindicat din aparatul propriu al Consiliului judeţean
166 27.11.2013 Hotarare

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Giurgiu pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă

167 27.11.2013 Hotarare
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociatiei judeţeane Giurgiu a Pensionarilor şi unui sprijin financiar în sumă
 de 5.000 lei, Asociaţiei Clubul Pensionarilor din Judeţul Giurgiu
168 27.11.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

169 27.11.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

170 27.11.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

Proces verbal sedinta 27.11.2013 
171
Anexe
13.12.2013  Hotarare

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2013

172 13.12.2013  Hotarare

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2014

173  13.12.2013 Hotarare

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti pentru anul 2014

174  13.12.2013 Hotarare
privind aprobarea costului mediu lunar pentru un copil, o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2014
175
Anexe
 13.12.2013 Hotarare
privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile
subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2014
176  13.12.2013 Hotarare

privind aprobarea arondării activităţii de evidenţă a persoanelor a comunei Herăşti la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hotarele 

177  13.12.2013 Hotarare
privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la Hotărârea nr.156 din 12 noiembrie 2013 a Consiliului Judeţean Giurgiu de aprobare a Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
178
Anexa
 13.12.2013 Hotarare

privind aprobarea instituirii unei restricţii de circulaţie de până la 16 tone pe DJ 401A, precum şi a rutelor ocolitoare 

179
Anexa1
Anexa2
Anexa3
 13.12.2013 Hotarare

pentru  aprobarea REGULAMENTULUI privind condiţiile  în care se realizează

accesul pe proprietatea publica sau privata a Judeţului Giurgiu de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice  în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului standard

180  13.12.2013 Hotarare

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Puţ Forat Centru de Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu”, în faza

Proiect tehnic şi detalii de execuţie

181
Anexa
 13.12.2013 Hotarare
privind aprobarea Înţelegerii  de cooperare între Judeţul Giurgiu, România şi Districtul Ruse, Republica Bulgaria
182  13.12.2013 Hotarare

  privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean  Giurgiu

nr. 129 din 18 octombrie 2013 şi Hotărârii Consiliului Judeţean  Giurgiu

nr. 130 din 18 octombrie 2013

183  13.12.2013 Hotarare

privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Izvoarele în vederea finanţării lucrărilor de întreţinere realizate la drumul judeţean DJ 503A

184
Anexe
 13.12.2013 Hotarare
privind   rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu

 şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau partial din  venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013

185  13.12.2013

Hotarare
privind preluarea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a tronsonului de drum judeţean DJ 503 Giurgiu- Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu:  km 1+200–3+100

186  13.12.2013 Hotarare
privind asocierea dintre judeţul Giurgiu si judeţul Dâmboviţa în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport  interjudetean
187  13.12.2013 Hotarare
privind asocierea dintre judeţele Teleorman, Giurgiu si Dâmboviţa în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport  interjudetean
188  13.12.2013 Hotarare

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii

 „REABILITARE MUZEUL FRĂTEŞTI, JUDEŢUL GIURGIU ”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

189
Anexe
 13.12.2013 Hotarare
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii  ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu  
190  13.12.2013 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

Proces verbal sedinta 13.12.2013 
191
Anexa
20.12.2013

Hotarare
privind modificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli aljudeţului Giurgiu şi al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013

192
Anexa
20.12.2013

Hotarare
privind aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru Mediu - revizuit(3), al judeţului Giurgiu”

193 20.12.2013 Hotarare
privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
194 20.12.2013 Hotarare
privind numirea doamnei Avram Teodora în funcţia contractuală de conducere de director al
Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti
195 20.12.2013 Hotarare
privind  încetarea raportului de serviciu al doamnei Avram Teodora, director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
196 20.12.2013 Hotarare
privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
197
Anexa
20.12.2013 Hotarare
privind avizarea favorabilă a cuantumului normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2014 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu
198 20.12.2013

Hotarare
privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014

Proces verbal sedinta 20.12.2013 
Proces verbal sedinta 23.12.2013
199
Anexa
24.12.2012

Hotarare
privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciilor de transport public local în cadrul Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019 şi eliberarea licenţelor de traseu

Proces verbal sedinta 24.12.2013

Actualizat in - 03/28/2014, la ora 10:25.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.