Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

Nr.

Data Continut

1

14.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate pe anul 2010 în afara bugetului local al
2 14.01.2010 HOTARÂRE privind utilizarea sumei de 3687,00 mii lei din fondul de rulment
3 14.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare si consolidare pod beton armat pe DJ 412 km 13+200 peste râul Arges la Colibasi”, în faza documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii
4 14.01.2010 HOTARÂRE  privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centrul de Asistentã Medico – Socialã Mogosesti, judetul Giurgiu”, în faza documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii
5 14.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centrul de Asistentã Socialã Hotarele, judetul Giurgiu”, în faza studiu de fezabilitate si documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii

6

 14.01.2010 HOTARÂRE  privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului de Asistentã Medico-Socialã, Mogosesti, judetul Giurgiu, pentru anul 2010
7  14.01.2010 HOTARÂRE  privind modificarea si completarea art.3 din Hotãrârea Consiliului Judetean Giurgiu nr.151/ 28 iulie 2009 pentru aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie termicã la case de tip familial” si a cheltuielilor legate de proiect

8

14.01.2010 HOTARÂRE privind modificarea Hotãrârii nr.87 din 31 iulie 2007 a Consiliului Judetean Giurgiu pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apã si de canalizare pentru judetul Giurgiu
Proces-verbal sedinta 14.01.2010
 9  29.01.2010

HOTARÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.93 din 17 septembrie 2008  a Consiliului Judeţean Giurgiu

 10

Anexa

 29.01.2010

HOTARÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei pozitiei globale Alte cheltuieli de investitii”  defalcata pe capitole, Cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliul Judeţean nr.1 din 14  ianuarie 2010

 11

 29.01.2010

HOTARÂRE privind aprobarea cumpărării imobilului „Cămin de Bătrâni Mironeşti”, situat în comuna Gostinari, sat Mironeşti, judeţul Giurgiu

12

29.01.2010

HOTARÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privată a judeţului Giurgiu asupra terenului aferent imobilului Centrul de Asistenţă Socială Giurgiu”, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu 

13

29.01.2010

HOTARÂRE privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra imobilului „Centrul de Asistenţă medico - socială Mogoşeşti” situat în sat Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu

14

29.01.2010

HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu a  imobilului situat în municipiul Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân, nr.23.

15

29.01.2010

HOTARÂRE privind   aprobarea  proiectului  „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Medico - Socială Mogoşeşti”  şi a cheltuielilor legate de proiect

16

29.01.2010

HOTARÂRE privind   aprobarea  proiectului  „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de asistenţă socială Hotarele, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect

17

29.01.2010

HOTARÂRE privind modificarea şi completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.152/ 28 iulie 2009 pentru aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie termică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect

18

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

29.01.2010

HOTARÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul  aparatului   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu,  a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Giurgiu  şi  a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, pentru anul 2010

Proces-verbal sedinta 29.01.2010

19

 12.02.2010

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu

 

20

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 12.02.2010 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Camerei Agricole Judeţene  Giurgiu 

21

Anexa

  12.02.2010

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Uzina Termoelectrică Giurgiu S.A, pe anul 2010 

22  12.02.2010 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unuor sprijine financiare

23

Anexa

  12.02.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei pozitiei globale Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe capitole, Cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, anexa la Hotărârea Consiliul Judeţean nr.10 din 29 ianuarie 2010
24  12.02.2010 

HOTĂRÂRE
privind acordul pentru încheierea contractului de închiriere pentru terenurile aferente imobilelor ipotecate de către S.C. “ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE GIURGIU” S.A. 

25  12.02.2010 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE DISPENSARUL POLICLINIC GIURGIU”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii/Studiu de fezabilitate

26  12.02.2010 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea proiectului „Reabilitare Dispensar Policlinic Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect  

PROCES-VERBAL încheiat în cadrul şedinţei  EXTRAORDINARE PUBLICE a Consiliului judeţean Giurgiu DIN DATA DE  12 FEBRUARIE 2010

27 26.02.2010   HOTĂRÂRE
privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra suprafeţelor construite ce compun imobilul Centrul de Asistenţă medico - socială Mogoşeşti situat în sat Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu
 26.02.2010    HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 40,04 mp, conform Loturilor 1 şi 14 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Casei Judeţene de Pensii Giurgiu
29 26.02.2010   HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 123,95 mp, conform Loturilor 60 şi 64 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Centrului de Transfuzie Sanguină Giurgiu
30 26.02.2010   HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 210,07 mp, conform Loturilor  53, 54,58 şi 62 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Giurgiu
31 26.02.2010   HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu suprafaţa utilă totală de 268 mp,  din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
32 26.02.2010   HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 33,80 mp, conform Lotului 76 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Sindicatului Sanitas Giurgiu
33 26.02.2010   HOTĂRÂRE
privind darea în administrare a suprafaţei utile totale de 16,12 mp, conform Lotului 27/2 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Consiliului Local Municipal Giurgiu, cu obligaţia asigurării activităţii de cabinet medical stomatologic pentru copii şcolari
34 26.02.2010   H O T Ă R Â R E
privind  numirea domnului Panait Gheorghe  în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu,  pe o perioadă de 6 luni, prin promovare temporară
35 26.02.2010   H O T Ă R Â R E
privind încetarea raportului  de muncă al domnului Cosmin Creţu-director al Teatrului Valah Giurgiu, prin acordul partilor şi numirea conducerii interimare a Teatrului Valah Giurgiu

36
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

26.02.2010   HOTĂRÂRE
privind aprobarea  constituirii  comisiilor de evaluare anuală a managementului instituţiilor publice de cultură de interes judetean, comisiei de soluţionare a contestaţiilor  precum şi a regulamentelor  de evaluarea a managementului
37 26.02.2010   HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
Proces-verbal şedinţă 26.02.2010

38
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

 09.03.2010   HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii al judeţului Giurgiu şi modificarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, pe anul 2010
09.03.2010  HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010
40
Anexa
09.03.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2010
41 09.03.2010  HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 140.000 lei, Asociatiei Culturale Teocta
42 09.03.2010  HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei,  Sindicatului judetean Giurgiu al Pensionarilor
43 09.03.2010  HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei, Clubului Sportiv „Dunărea” Giurgiu
44 09.03.2010  HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 200.000 lei, Clubului Sportiv Scolar Giurgiu, pentru echipa de baschet
45 09.03.2010  HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
46 09.03.2010  HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului judetean, Primăriei Bolintin Vale pentru Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale
47
Anexa 1
Anexa 2
09.03.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
48
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
09.03.2010  HOTĂRÂRE
 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Giurgiu
49 09.03.2010  HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr.12 din 29 ianuarie 2010 şi a Hotărârii nr.88 din 8 mai 2009 ale Consiliului Judeţean Giurgiu
Proces-verbal sedinta 09.03.2010
 50
Anexa
31.03.2010 

 H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea „Raportului de monitorizare al Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Giurgiu, aferent anului 2009

51 31.03.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării denumirii Proiectului din „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Giurgiu”  în „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”

52 31.03.2010

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de prestări servicii pentru „Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor, Statie de Sortare si Statie de Compost, in Judetul Giurgiu” şi „Reabilitarea si inchiderea Depozitelor de Deseuri urbane neconforme, din judetul Giurgiu

53 31.03.2010

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu proprietarii spaţiilor medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, în cadrul Asociaţiei „Un Strop de Sănătate” Giurgiu

54
Anexa
31.03.2010

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 9 martie 2010

55 31.03.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ,,Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina, a fostului schit Roata”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

56 31.03.2010

H O T Ă R Â R E
privind  darea în folosinţă gratuită a unei „Centrale telefonice Simens HI PATH 1150”  Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, pe o perioadă de 10 ani

57 31.03.2010

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.990 lei, Muzeului judetean ,,Teohari Antonescu”

58 31.03.2010

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare

59 31.03.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Judeţean de Valorificare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, Giurgiu

60 31.03.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene „I.A.Bassarabescu” Giurgiu

61 31.03.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu

62 31.03.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Bolintin Deal în vederea realizării unor lucrări de reparaţii curente la Podul de beton armat pe DJ 401 A, peste râul Sabar la Mihai Vodă, km 39+635, inclusiv tronsonul de drum cuprins între km 39+150 şi km 40+050

63
Anexa 1
Anexa 2
Abexa 3
31.03.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu

64 31.03.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Colibaşi în vederea realizării unor lucrări de întreţinere şi  reparaţii curente la drumul judeţean DJ 412

Proces-verbal sedinta 31.03.2010 
65 16.04.2010 

HOTARARE
privind aprobarea prelungirii perioadei de administrare specială şi a supravegherii financiare a S.C. ”UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU “ S.A.

66 16.04.2010 HOTARARE
privind aprobarea modalităţii de îndeplinire a obligaţiei de asigurare a alimentării cu energie termică a populaţiei şi agenţilor economici din municipiul Giurgiu pe o perioadă de 10 ani de către S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
67

Anexa
16.04.2010 HOTARARE

privind aprobarea Raportului de evaluare, a preţului de cumpărare şi a Contractului de vânzare-cumpărare a imobilului „Cămin de Bătrâni Mironeşti”, situat în comuna Gostinari, sat Mironeşti, judeţul Giurgiu

68 16.04.2010 HOTARARE

privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra terenului aferent imobilului Spital orăşenesc Bolintin Vale  

69 16.04.2010 HOTARARE

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu

nr.99 din 14 mai 2009
70 16.04.2010 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  4.000 lei,Grupului Şcolar ,, Miron Nicolescu” Giurgiu
71 16.04.2010 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 80.000 lei, Muzeului Naţional de Istorie a României
72 16.04.2010 HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, Şcolii cu clasele I-VIII nr.7 Giurgiu pentru concursul interjudeţean de matematică ,, Elena Bădilă”

73

Anexa
16.04.2010 HOTARARE

privind  aprobarea suplimentării Programului judeţean de transport persoane prin servicii regulate în trafic judeţean până la 30 iunie 2011

74 16.04.2010 HOTARARE
privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Eficientizare consum de energie termică la  Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
75 16.04.2010 HOTARARE

privind   aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului ,,Valah’’  Giurgiu

76

Anexa 1
Anexa 2
16.04.2010 HOTARARE
privind aprobarea caietului de obiective şi a regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul Valah” Giurgiu
77 16.04.2010
HOTĂRÂRE
privind aprobarea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul „Valah” Giurgiu
Proces verbal sedinta din 16.04.2010
78
Anexa
 28.04.2010

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse financiare,  umane şi materiale  necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2010

79
Anexa
  28.04.2010

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei la Hotărârea nr.208 din 2 octombrie 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea listelor cu spaţiile din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu care vor fi vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008

80
Anexa
 28.04.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor cu spaţiile din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu care vor fi vândute prin licitaţie cu strigare,  potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008

81  28.04.2010

 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare

82
Anexa
 28.04.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor care vor fi percepute de CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ în anul 2010

83
(....)
28.04.2010

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare, modernizare şi dotare  Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

84
Anexa

 28.04.2010

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Cap.84.10 TRANSPORTURI din Lista poziţiei  globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 09 martie 2010

85  28.04.2010  HOTĂRÂRE
p
rivind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Centrală Solaro – Electrică Slobozia, judeţul Giurgiu”,   în faza Studiu de fezabilitate
86  28.04.2010

 HOTĂRÂRE
privind   aprobarea  proiectului „Valorificarea resurselor energetice regenerabile - o provocare asumată cu obiectivul de investiţii “Centrală Solaro – Electrică, Slobozia judeţul Giurgiu”- şi a cheltuielilor legate de proiect 

87

 28.04.2010

 HOTĂRÂRE
privind  acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei, Sindicatului de Poştă Giurgiu pentru concursul ,, MARSUL FACTORILOR POŞTALI”

88

 28.04.2010

 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000  lei, Muzeului judetean ,, Teohari Antonescu”, pentru organizarea Târgului  Meşterilor populari "DE MOSI"

89

 28.04.2010

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării on-line a bazei de date judeţene de evidenţă a persoanelor

90

 28.04.2010

 HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

91
(....)

 28.04.2010

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiilor de atribuire a următoarelor contracte:
-
 Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, Staţie de Sortare şi Staţie de Compostare, în Judeţul Giurgiu” 
-
 Reabilitarea şi închiderea Depozitelor de Deşeuri urbane neconforme, din judeţul Giurgiu”
-
„Construcţia a trei centre de colectare în Judeţul Giurgiu”
-
„Achiziţia de echipamente pentru colectarea deşeurilor în Judeţul Giurgiu”
-
„Achiziţia de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Giurgiu”

92
Anexa 1
Anexa 2.1
Anexa 2.2
Anexa2.3
Anexa 3

 28.04.2010

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţiei Centralei termice Giurgiu , a raportului de evaluare a bunurilor ce compun Centrala termică şi a normelor procedurale pe baza cărora se va achiziţiona Centrala termică

Proces verbal sedinta din 28.04.2010

93

Anexa
07.05.2010 HOTĂRÂRE

privind constatarea dreptului de proprietate publică a Judeţului Giurgiu asupra imobilului Centrul de plasament „Mihail şi Gavril” Slobozia, compus din clădiri şi teren aferent

94 07.05.2010 HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 36 din 31 martie 2003 şi nr. 111 din 23 octombrie 2003 prin care s-a dat în administrare imobilul compus din clădiri şi teren aferent Centrul de Plasament  ”Sfântul Ioan” situat în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului, Arhiepiscopiei Bucureştilor
95 07.05.2010 HOTĂRÂRE

privind darea în administrare Comunei  Hotarele a unei clădiri în suprafaţă construită de 527 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 3121 mp aflate în incinta Centrului de plasament „Sfântul Ioan”, situat în Comuna Hotarele, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu 

96 07.05.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii finale a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare <Centru de integrare prin terapie ocupaţională Tântava>” şi a cheltuielilor legate de proiect

97 07.05.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  proiectului  „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina, a fostului schit Roata” şi a cheltuielilor legate de proiect

98 07.05.2010 HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr.73 din 16 aprilie 2010 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea suplimentării Programului judeţean de transport persoane prin servicii regulate în trafic judeţean până la 30 iunie 2011

99 07.05.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Eficientizare consum de energie termică la  Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

100
Anexa 1
Anexa 2

07.05.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

Proces verbal sedinta din 7.05.2010

101 

 28.05.2010  HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Arambaşa Marin şi a domnului Ficleanu Constantin Stelian aflaţi pe lista Partidului Naţional Liberal şi declarării vacante a locurilor ocupate de aceştia
102 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean a domnului Dumitru Constantin, aflat pe lista Partidului Democrat Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
103 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatelor de consilier judeţean ale domnului Chiran Adrian şi domnului Dumitru Paul
104 28.05.2010
 HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Matei Cătălin
105 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului judeţean Giurgiu
106
anexa
28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului
107 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei,Primăriei comunei Băneasa
108 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei,Primăriei comunei Vărăsti
109 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 11.000 lei,Primăriei comunei Buturugeni
110 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
111
anexa
28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra imobilului „Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat” situat în sat Vadu Lat, comuna Bucşani, judeţul Giurgiu
112
anexe
28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării anexelor nr.1 şi 1b la Hotararea nr.78 din 28 aprilie 2010 a Consiliului Judetean Giurgiu pentru aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse financiare, umane şi materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2010
113 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
114 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.13 din 4 iulie 2008 prin care s-a dat în folosinţă gratuită un spaţiu din cadrul Spitalului Judeţean Giurgiu, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – Filiala judeţului Giurgiu
115 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelului minim al redevenţei pentru concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, pentru anul 2010
116 28.05.2010
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea conditiilor pentru majorarea salariilor de bază cu pană la 75%,
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual care implementează proiecte cu finanţare internaţională
117 28.05.2010
H O T Ă R Â R E
privind modificarea art.2 şi art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.125/ 30 iunie 2009 pentru  aprobarea proiectului „Eficienţă Administrativă prin e - Comunicare la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu” – E.A.e-C. GIURGIU - şi a cheltuielilor legate de proiect 
118 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu”, în faza studiu de fezabilitate şi documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
119
anexa
28.05.2010
HOTĂRÂRE      
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”,defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 54 din 31 martie 2010
120 28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ,,Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Sfânta Treime din satul Popeşti, Protoeria Mihăileşti”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
121
 
28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare consum de energie termică la case de tip familial”,
 în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
122
anexa
28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Medico-Socială Mogoşeşti
123
anexa
28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării, în condiţiile O.U.G. nr.68/2008, a spaţiilor cu destinaţie specială din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu
124
anexa
28.05.2010
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de executie al bugetului  propriu al judetului Giurgiu, pe anul 2009
125
Anexa
31.05.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.

126 03.06.2010 HOTĂRÂRE
privind  încetarea raportului de serviciu al doamnei Voicu Adelina, director executiv al Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
127
Anexa
03.06.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Open Society Mental Health Initiative, Open Society Institute Budapest Foundation şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
128 03.06.2010 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei,Primăriei comunei Colibaşi
129 03.06.2010 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei,Primăriei comunei Mârşa
130 03.06.2010 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 1.000 lei,
sportivei Cazacu Silvia-Rodica şi unui sprijin financiar
în sumă 1.000 lei, sportivei Cazacu Lucretia-Viorica
131 03.06.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă  Socială Hotarele, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

132 03.06.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Înfiinţare magistrală de gaze naturale de înaltă presiune pentru alimentarea zonei de est a judeţului Giurgiu – Comunele Colibaşi, Gostinari, Greaca, Herăşti, Hotarele, Isvoarele, Prundu, Valea Dragului, Vărăşti”,  în faza Studiu de fezabilitate

133 03.06.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii Reabilitare şi modernizare traseu rutier Rasuceni-Giurgiu,

L= 18,588 km”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

134 03.06.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu”,

în faza Proiect tehnic

135 03.06.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Centru Transfrontalier de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu-Ruse”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

136 03.06.2010 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al

„ASOCIAŢIEI EUROREGIUNEA DANUBIUS”  Giurgiu-Ruse

137 03.06.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de prestări servicii “Verificarea proiectelor tehnice aferente Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Giurgiu şi întocmirea documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de construire”
138 03.06.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

Proces-verbal şedinţă 28.05.2010
Proces-verbal şedinţă 31.05.2010
Proces-verbal şedinţă 03.06.2010
139 24.06.2010 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu , pe anul 2010

140 24.06.2010 HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la  Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu

nr.99 din 14 mai 2009

141 24.06.2010 HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  1.600 lei,

elevei Neaţu Diana-Andreea –Colegiul National,, Ion Maiorescu” Giurgiu

142 24.06.2010 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte de management organizat

pentru Teatrul Valah Giurgiu, a proiectului de management declarat câştigător,

a duratei contractului de management, în vederea numirii domnului Ionescu Mircea în funcţia de manager (director)

143 24.06.2010 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare  DJ 507  Giurgiu – Oinacu, km 3+424 – 8+124,  4,700 km”,

în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
144 24.06.2010 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

145 24.06.2010 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Consolidarea, reabilitarea şi amenajarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, subsol corp C16,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

146 24.06.2010 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii ” Reabilitare şi consolidare pod beton armat pe DJ 412  km 13+200 peste râul Argeş la Colibaşi, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

147 24.06.2010 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea “Reparaţie curentă pod beton armat pe DJ 401 A  peste râul Sabar la Mihai Vodă, km 39+635, inclusiv tronsonul de drum cuprins între km 39+150 şi km 40+050”,

în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

148 24.06.2010 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reparaţie capitală pod beton armat pe DJ 611 km 0+150 peste râul Dâmbovnic la Roata de Jos”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

149 24.06.2010

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii     

Reparaţie capitală pod beton armat pe DJ 601 km 18+735 peste râul Argeş la Malu Spart”,  în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

150 24.06.2010 HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor sprijine financiare

151 24.06.2010 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  50.000 lei,

Primăriei Municipiului Giurgiu
152

Anexa
24.06.2010 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei  nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism

153 24.06.2010 HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a imobilului situat în Giurgiu, Şos. Alexandriei, nr.7-9 aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu cu destinaţia de sediu administrativ

154 24.06.2010 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 411 - Tronson 3: Brăniştari - Călugăreni – Singureni, km 50+150 – 63+340; 13,190 km”, în faza Proiect tehnic
155 24.06.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 411 - Tronson 5: Bulbucata - Podu Doamnei – Clejani (DN 61), km 74+922 – 87+029; 12,107 km”, în faza Proiect tehnic
156 24.06.2010 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Bucşani în vederea realizării unor lucrări de reabilitare şi modernizare la drumul judeţean DJ 412C

157

Anexa
24.06.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 119 din 28 mai 2010

158

Anexe
24.06.2010 HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrarea bugetelor locale,  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură  care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010

159 24.06.2010 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru Mediu  - revizuit(2)

al judeţului Giurgiu”

Proces-verbal şedinţă 24.06.2010

 160

Anexa 1

Anexa 2

 28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului

Giurgiu şi bugetului instituţiilor publice finanţate  parţial din venituri proprii, pe anul 2010

161

Anexa

 28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale„Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 157 din 24 iunie 2010
162
Anexa
 28.07.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării  Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri judeţene pe anul 2010, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 9 martie 2010
163  28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 75.000 lei din  fondul de rezervă bugetară

la dispoziţia Consiliului judeţean, Primăriei Bolintin Vale pentru

Policlinica  Bolintin Vale

164  28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

165  28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea majorării capitalului social al

S.C. ”EURO GROUP TECHNO “ S.R.L. Giurgiu
166  28.07.2010 HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
167
Anexa
 28.07.2010 HOTĂRÂRE
privind  trecerea unei  părţi din imobilul „Centrul de Asistenţă medico – socială Mogoşeşti ”,  aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu,  din administrarea „Centrului de Asistenţă medico – socială Mogoşeşti ” în administrarea  Consiliului Judetean Giurgiu, în vederea înfiinţării Centrului pentru persoane vârstnice Mogoşeşti”
168  28.07.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării de către Consiliul Judeţean Giurgiu a managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu
169  28.07.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării de către Consiliul Judeţean Giurgiu a managementului asistenţei medicale pentru Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat
170  28.07.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării de către Consiliul Judeţean Giurgiu a managementului asistenţei medicale pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru
171  28.07.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării de către Consiliul Judeţean Giurgiu a managementului asistenţei medicale pentru Spitalul de Boli Infecţioase Singureni
172
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
 28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocoalelor de predare-preluare în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de interes judeţean

173
Anexa 1
Anexa 2
 28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind  asocierea judeţului Giurgiu cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu  în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

174  28.07.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiş clădire II  Biblioteca Judeţeană I.A. Bassarabescu, Str. Ştefan cel Mare, nr. 14, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
175  28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiş clădire II  Biblioteca Judeţeană I.A. Bassarabescu, Str. Ştefan cel Mare, nr.14, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi

Detalii de execuţie

176  28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu”, în faza Detalii de execuţie
177  28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport agent termic primar – municipiul Giurgiu”,  în faza Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

178  28.07.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate
179  28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu”,  în faza Studiu de fezabilitate

180  28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii ”Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru persoane vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate/Documentaţie

 de avizare a lucrărilor de intervenţii

181  28.07.2010 HOTĂRÂRE
privind   aprobarea  proiectului “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
182  28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect

183  28.07.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului ”Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru persoane vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect

Proces-verbal şedinţă 28.07.2010 
184
Anexa1
Anexa2
13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu

185
Anexa1
Anexa2
13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „I.A.Bassarabescu” Giurgiu
186
Anexa1
Anexa2
 
13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
187
Anexa1
Anexa2
13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Afaceri Transfrontalier „Danubius” Giurgiu

188
Anexa1
Anexa2
13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
189
Anexa1
Anexa2
13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu”Giurgiu
190
Anexa1
Anexa2
13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului „Valah” Giurgiu

191
Anexa1
Anexa2 
13.08.2010  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
 

192
Anexa1
Anexa2
Anexa3
 
13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Giurgiu şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare
193
Anexa1
Anexa2
13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu

194
Anexa1
Anexa2
Anexa3
13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului

Giurgiu bugetului instituţiilor publice finanţate partial din venituri proprii

şi bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe

anul 2010
195 13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei,

 

elevei Răducu Mihaela Roberta, din comuna Floreşti Stoeneşti
196 13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

197 13.08.2010 

HOTĂRÂRE
privind  numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

198 13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind  numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţie

al Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat

199 13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind  numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţie

al Spitalului de Pneumoftziologie Izvoru
200 13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind  numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţie

al Spitalului de Boli Infecţioase Singureni

201 13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al

 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2010

202 13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul
de investiţii „Centru Transfrontalier de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu-Ruse, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
203 13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii

Reabilitare, modernizare şi dotare Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
204 13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  PUNCT TERMIC SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
GIURGIU – ARIPA VECHE ŞI AMBULANŢĂ” în faza Studiu de fezabilitate
205 13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  PUNCT TERMIC SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
GIURGIU – ARIPA NOUĂ” în faza Studiu de fezabilitate
206 13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „PUNCT TERMIC SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU – ARIPA VECHE

ŞI AMBULANŢĂ”,   în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

207 13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „PUNCT TERMIC SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU – ARIPA NOUĂ”,  

în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

208 13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii finale a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare <Centru de integrare prin terapie ocupaţională Tântava>” şi a cheltuielilor legate de proiect

209 13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind numirea domnului PANAIT GHEORGHE in functia publica de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
210

Anexa1
Anexa2.1
Anexa2.2
Anexa2.3
 
13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionării  imobilului „Centrul de plasament Sf. Toader, Grădinari” compus din teren în suprafaţă de 27.000 mp şi clădiri în suprafaţă de 4.100 mp, situat în Comuna Grădinari, judeţul Giurgiu

211
Anexa

13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli
de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 161 din 28 iulie 2010

212
Anexa

13.08.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene  pe anul  2010, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.162 din 28 iulie 2010

213
Anexa

13.08.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 42,64 mp din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu

 214  13.08.2010 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu de la 383 de paturi la 402 paturi
Proces verbal al sedintei din 13.08.2010 

 215
Anexa

 28.09.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de 32,95mp din imobilul situat în Giurgiu, str. Bucureşti, bloc 114, scara B, mezanin, aflat  în domeniul privat al judeţului Giurgiu

 216
Anexa
 28.09.2010

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1.300 mp, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Fundaţiei „Sfânta Maria” Giurgiu

 217
Anexe
 28.09.2010  

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea nr.182 din 28 august 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu

 218
Anexa
 28.09.2010 HOTĂRÂRE
privind luarea în administrare de către Consiliul Judeţean Giurgiu a suprafeţei de 7,24 ha teren arabil extravilan aflat în domeniul privat al Comunei Gogoşari pentru realizarea proiectului ,, Valorificarea resurselor energetice regenerabile – o provocare oportună “ , cu obiectivul de investiţii ,, Centrală Solaro- Electrică Gogoşari
219  28.09.2010 HOTĂRÂRE

privind completarea art.2 la Hotărârea nr. 167 din 28 iulie 2010  a Consiliului Judeţean Giurgiu

220
Anexa
 28.09.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii obiectivului de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţilor Frăteşti şi Remuş, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu” executat în cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale aprobat prin H.G. nr. 687/1997 şi H.G. nr.1036/2004, din domeniul public al judeţului Giurgiu şi din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al comunei Frăteşti şi în administrarea Consiliului Local Frăteşti, după expirarea perioadei de garanţie

 221
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 5
 28.09.2010 H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a  imobilului „Ferma Gostinu”         
( teren ST=301,684 ha), situat  în comunele Băneasa, Gostinu şi Prundu, judeţul  Giurgiu,  aflat în domeniul privat  al  judeţului Giurgiu 

 222
Anexa
 28.09.2010 HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu

nr.99 din 14 mai 2009
223
Anexa
 28.09.2010 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu ,
bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii al judeţului Giurgiu, bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local,
aprobarea bugetului creditelor interne şi a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2010
224
Anexa
 28.09.2010 HOTĂRÂRE
privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 20%)  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură  care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010
225  28.09.2010 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

226  28.09.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul
de investiţii„Reabilitare traseu rutier DJ 401, Herăşti-Hotarele, km 36+000 -38+374, km 39+295 – 40+484; 3,563 km”,  în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

227  28.09.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 504 Vieru - Putineiu – Limită judeţ Teleorman, km 11+780 – 30+000, 18,220 km ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

228  28.09.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500,km 13+000-21+000,11,00 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

229  28.09.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Pod beton armat pe DJ 412 C peste râul Neajlov la Bucşani, km 12+900”,
 în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
230  28.09.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  
„ Reparaţie capitală pod beton armat pe DJ 601 km peste râul Neajlov la

 Crevedia Mare”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

231  28.09.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii                       

Reparaţie capitală pod beton armat pe DJ 601 km peste râul Neajlov la Crevedia Mare”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

232
Anexa
 28.09.2010

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 212 din 13 august 2010

233
Anexe
 28.09.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării  Cap.51.00 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE din Programul de investiţii publice pe grupe de investiţi şi surse de finanţare , anexa  nr. 5 la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 9 martie 2010
234
Anexa1
Anexa2
 28.09.2010 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 211 din 13 august 2010
235  28.09.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
236  28.09.2010

HOTĂRÂRE
p
rivind aprobarea modificarii statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu

237  28.09.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii Judeţene „I.A.Bassarabescu” Giurgiu, , precum şi a regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluarii finale a managementului

238  28.09.2010 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanţi în vederea atribuirii contractului  de concesionare a imobilului

 „Centrul de plasament Sf. Toader Grădinari” compus din teren în suprafaţă de 27.000 mp şi cladiri în suprafaţă de 4.100 mp, situat în comuna Grădinari,  judeţul Giurgiu

239  28.09.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea încetării asocierii dintre Consiliul Judeţean Giurgiu şi S.C. GRIVCO S.A.
240  28.09.2010 H O T Ă R Â R E
privind modificarea  art.2 şi a art.4  din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 208 din 13 august 2010 de aprobare a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare <Centru de integrare prin terapie ocupaţională Tântava>”,  ca urmare a modificărilor legate de bugetul proiectului
Proces verbal al sedintei din 28.09.2010   
241
Anexe
15.10.2010 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu , bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii al judeţului Giurgiu şi a bugetului instituţiilor publice finantate integral din venituri proprii, pe anul 2010
242
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
15.10.2010

HOTĂRÂRE
privind  repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20%  din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit-proiect, limite pe anul 2011 şi estimări pe anii 2012-2014

243 15.10.2010

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, Centrului Cultural Local ,, Ion Vinea” pentru Ansamblul Folcloric ,,Doina Dunării”

244 15.10.2010

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

245
Anexa
15.10.2010

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli
de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.234 din 28 septembrie 2010

246 15.10.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare traseu rutier DJ 401, Herăşti-Hotarele, km 36+000 -38+374, km 39+295 – 40+484; 3,563 km”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

247 15.10.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii ”Reabilitare şi consolidare pod beton armat pe DJ 412  km 13+200 peste râul Argeş la Colibaşi”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

248 15.10.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe”, 
în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

249 15.10.2010

HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 1, art.3, art.5 şi art.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 226 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe” şi a cheltuielilor legate de proiect

250 15.10.2010

HOTĂRÂRE    
privind aprobarea restricţionării  circulaţiei vehiculelor pe podul peste râul Argeş, amplasat pe drumul judeţean DJ 412, km 13+200, la Colibaşi

251 15.10.2010 HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării  managementului Bibliotecii Judeţene„I.A.Bassarabescu”Giurgiu
252
Anexa 1
Anexa 2
15.10.2010

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

253 15.10.2010

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu  la 404 paturi

254
Anexa
15.10.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului procedurii de achiziţie a „Centralei Termice Giurgiu” - (terenuri şi clădiri complet echipate având ca funcţionalitate producerea şi distribuţia energiei termice)

255
Anexa
15.10.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu a „Centralei Termice Giurgiu” - (terenuri şi clădiri complet echipate având ca funcţionalitate producerea şi distribuţia energiei termice)

Proces verbal al sedintei din 15.10.2010 
256
Anexe
29.10.2010 

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii al judeţului Giurgiu şi a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2010

257
Anexa
29.10.2010 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.245 din 15 octombrie 2010

258 29.10.2010  HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.310 lei, Muzeului judeţean ,,Teohari Antonescu
259  29.10.2010 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Clubului Sportiv ,, Dunărea” Giurgiu pentru secţia de Tenis de Masă
260  29.10.2010

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Şcolii cu clasele I-VIII nr.7 Giurgiu

261  29.10.2010 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
262
Anexa 1
Anexa 2
 29.10.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
263
Anexa 1
Anexa 2
  29.10.2010  HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu a unor spaţii cu suprafaţa de 482,10 mp şi teren în suprafaţă de 211,5 mp din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi a unor spaţii în suprafaţă de 16,10 mp din cadrul Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat, aflate în domeniul public al judeţului Giurgiu
264
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
  29.10.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în administrare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a „Centralei Termice Giurgiu”, compusă din teren în suprafaţă de 33.276 mp, clădiri şi bunuri mobile în scopul producerii şi distribuţiei energiei termice, aflată în domeniul public al Judeţului Giurgiu, în scopul producerii şi distribuţiei energiei termice
265   29.10.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice pentru obiectivul
de investiţii Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
  Proces-verbal sedinta 29.10. 2010 
266
Anexa
24.11.2010   HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010

de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.

267
Anexe
 24.11.2010   HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu ,

bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri  proprii al judeţului

Giurgiu şi bugetului veniturilor şi cheltuielilor  evidenţiate în afara

bugetului local, pe anul 2010

268
Anexa
 24.11.2010 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.257 din 29 octombrie 2010

269
Anexa
 24.11.2010 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 232 din 28 septembrie 2010 

270  24.11.2010 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul
de investiţii„ Reabilitare, modernizare şi extindere Dispensarul Policlinic Giurgiu
în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie / Studiu de fezabilitate

271  24.11.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul
de investiţii„Reabilitare şi modernizare Sala Mică –Teatrul Valah Giurgiu
în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
272  24.11.2010 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Sala Mică –Teatrul Valah Giurgiuîn faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

273  24.11.2010 

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.2 din 14 ianuarie 2010 privind utilizarea sumei de 3687,00 mii lei din fondul de rulment

274  24.11.2010  HOTĂRÂRE
privind  acordarea de sprijine financiar  din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul judeţului Giurgiu unor unităţi administrativ teritoriale
275  24.11.2010 

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 15.000 lei Bisericii Sfântul Gheorghe, din comuna Bulbucata

276  24.11.2010 

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei , Creşei nr.1 Giurgiu

277  24.11.2010  HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

278  24.11.2010 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  rambursării unor sume declarate neeligibile privind implementarea proiectului   Sistemul Managementului Urgenţelor = Responsabilizarea Dotărilor (S.M.U.R.D.)” - GR 745 finanţat prin programul Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local, Linia de buget: PHARE 2006 RO – 2006/018-147.01.03.02.03

279
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
 24.11.2010  HOTĂRÂRE
privind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a  unui teren în suprafaţă  de 7.500 mp.,  situat  în municipiul Giurgiu,  aflat în domeniul public  al  judeţului Giurgiu 
280
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
 24.11.2010 

HOTĂRÂRE
privind  scoaterea la  vânzarie  prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 520 mp, situat în municipiul Giurgiu, Şos. Alexandriei, nr.7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu

281
Anexa
 24.11.2010  HOTĂRÂRE

privind modificarea articolului 2 al Hotărârii nr. 177 din 28 august 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea vânzării unui imobil (teren) aflat în domeniul privat al  judeţului Giurgiu

282
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
 24.11.2010  HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a  unui teren în suprafaţă  de 150 mp.,  situat  în municipiul Giurgiu,  aflat în domeniul public  al  judeţului Giurgiu 

283
Anexa
 24.11.2010  HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu a unui spaţiu cu suprafaţa de 149 mp din cadrul  Centrului de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti  situat în sat Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu

284  24.11.2010  HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  asocierii judeţului Giurgiu cu Administraţia Parcului Natural Comana în vederea depunerii  proiectului „ RANGER-Reducerea activităţilor neconforme şi gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana”  

285  24.11.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Bolintin Deal în vederea realizării obiectivuluiAmenajare intersecţie pietonală şi auto – centru administrativ”, amplasat pe drumul judeţean DJ 601

286
Anexa
24.11.2010 HOTĂRÂRE

privind introducerea în domeniul  privat al Judeţului Giurgiu a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, str.Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.2, Parc Alei, compus din clădiri în suprafaţă construită de 200,31 mp şi teren aferent în suprafaţă de 516,98 mp

287
Anexa
 
24.11.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de prestări servicii

de audit financiar al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”

288
Anexa
24.11.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea caietului de obiective în vederea depunerii unui nou proiect de management pentru încheierea unui nou contract de management la Biblioteca Judeţeană „I.A.Bassarabescu” Giurgiu, precum şi stabilirea termenului de depunere al proiectului de management

Proces-verbal sedinta 24.11.2010  
289
Anexe
14.12.2010 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului

Giurgiu, bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, bugetului veniturilor şi cheltuielilor  evidentiate  în afara bugetului local şi bugetului instituţiilor publice finanţate integral din  venituri proprii,   pe anul 2010

290 14.12.2010  HOTĂRÂRE
privind numirea doamnei Avram Teodora în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
291 14.12.2010  HOTĂRÂRE
privind  acordarea de sprijine  financiare din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul judeţului Giurgiu  unor unităţi administrativ teritoriale
292 14.12.2010  HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de  80.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care se vor desfăşura la nivelul Consiliului judeţean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pe anul 2010
293 14.12.2010  HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
294 14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru o persoană care beneficiază de serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, pentru anul 2011

295
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
Anexa5
Anexa6
Anexa7
Anexa8
Anexa9
Anexa10
Anexa11

14.12.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor care vor fi percepute deConsiliul Judeţean Giurgiu în anul 2011
296 14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere,

pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti

pentru anul 2011

297 14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar pentru o persoană cu handicap

care beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2011

298
Anexe
14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii unui imobil compus din clădire cu suprafaţa construită de 177mp şi teren aferent în suprafaţă de 213 mp, situat în comuna Bolintin Deal, identificat potrivit schiţelor anexe 1 şi 2 din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu

299
Anexa 1
Anexa 2
14.12.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 40 mp, situat în comuna Bolintin Deal, aflat in domeniul privat al judetului Giurgiu
300
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2011,

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu şi unităţile subordonate


301
Anexa
14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

302
Anexe
14.12.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.268 din 24 noiembrie 2010
303
Anexa
14.12.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 269 din 24 noiembrie 2010
304 14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor

de interes judeţean a unui drum de interes local situat în judeţul Giurgiu

305 14.12.2010  HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare şi modernizare DJ 411, Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti - Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Singureni -Iepureşti – Bulbucata - Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”, în faza Proiect tehnic
306 14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Centru Transfrontalier de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu-Ruse”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

307 14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii Reabilitare şi modernizare traseu rutier Răsuceni-Giurgiu,

L= 18,588 km”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

308 14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 412 C Uieşti – Goleasca – DJ 601, km 17+436 – 21+936; 4,5 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

309 14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 412 C Uieşti – Goleasca – DJ 601, km 17+436 – 21+936; 4,5 km”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

310 14.12.2010  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „ Reabilitare DJ 401 A Palanca – Stoeneşti – Găiseni – Cărpenişu, km 50+000 – 55+050, km 56+530 – 60+230, 8,750 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

311 14.12.2010 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Modernizare DJ 404 Limită judeţ Dâmboviţa – Drăgăneasca – Floreşti, km 6+600 – 13+327, 6,727 km ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

 
312 28.12.2010 HOTARARE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului
Giurgiu, pe anul 2010
 
313

Anexa
28.12.2010 HOTARARE
privind aprobarea modificării şi completării  Cap.84.02. TRANSPORTURI  din Lista poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole,  Buget 2010
314

Anexa
28.12.2010 HOTARARE
privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010
de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A
 
315 28.12.2010 HOTARARE
privind modificarea art.1, art.3, art.4, art.6 şi art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 151 din 28 noiembrie  2008 privind aprobarea proiectului„Reabilitare şi modernizare  DJ 411 Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti –
Comana – Budeni –Brăniştari – Călugăreni –Crânguri –Singureni – Iepureşti– Bulbucata – Podu  Doamnei – Clejani  (DN 61) ”  şi a cheltuielilor legate de proiect
 
Proces-verbal sedinta 14.12.2010
Proces-verbal sedinta 28.12.2010
     
     

 

Actualizat in - 10/20/2011, la ora 11:59.
Vremea
Trafic
Vizitatori: 945995, online: 4Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.