Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICĂ

Nr.2388/22.02.2016

 

 

PLANUL STRATEGIC PENTRU ANUL 2016

CU PRIVIRE LA PRIORITĂŢILE SIGURANŢEI PERSOANEI ŞI ORDINII PUBLICE

 

 

     În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Teritorială de Ordine Publică întocmeşte Planul Strategic anual care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie,precum şi indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc.

     Acest Plan Strategic formulează o viziune a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică conform căreia poliţia giurgiuveană va acţiona performant şi va continua să fie deschisă şi responsabilă faţă de întreaga comunitate,făcând tot posibilul ca cetăţenii să primească cele mai bune şi eficiente servicii de poliţie.

 

A.     OBIECTIVE NAŢIONALE PRIORITARE

 

1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei,protejarea patrimoniului,siguranţa stradală,siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor.

Obiectiv specific : Implementarea noilor Coduri ca obiectiv fundamental.Aplicarea noului Cod de procedură civilă,a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală.

2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere,destructurarea grupărilor infracţionale.

Obiectiv specific : Utilizarea sistemelor Informatice Schengen şi cel integrat de securizare a frontierei,ce asigură implementarea modelului celor 4 filtre(măsuri în ţări terţe,cooperarea cu statele vecine,controlul frontierelor şi măsuri de control în interiorul spaţiului comun,inclusiv returnarea).

3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale,contrabandei,corupţiei,contrafacerii de mărfuri,a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice,precum şi prin protecţia intereselor financiare a Uniunii Europene.

 

Obiectiv specific : Îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi coroborarea acţiunilor între structurile de aplicare a legii,în special dintre Parchete,Poliţia Română,Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,precum şi sprijinirea activităţilor desfăşurate la nivelul Europol în dosarele analitice deschise pentru combaterea fraudelor intracomunitare şi cu produse accizabile.

 

4. Asigurarea resurselor umane,a mijloacelor materiale,financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

Obiective specifice :

-          Creşterea capacităţii instituţionale prin dezvoltarea şi modernizarea reţeleleor de comunicaţii şi suport informatic a structurilor MAI,în special în mediul rural ;

-          Colectarea structurată,în sisteme informatice,a datelor şi informaţiilor privind incidentele,evenimentele şi misiunile la care sunt alocate resursele de menţinere,asigurare şi restabilire a ordinii publice ;

-          Creşterea capabilităţilor din teren de verificare şi de aplicare a măsurilor specifice în cazul situaţiilor prevăzute de Convenţia Schengen şi de celelalte acte comunitare relevante,inclusiv schimbarea comportamentului poliţistului în situaţii de legitimare ;

-          Asigurarea unei politici coerente în domeniul managementului datelor şi informaţiilor,care să respecte drepturile şi libertăţile cetăţeneşti,în special protecţia datelor cu caracter personal ;

-          Exploatarea eficientă a oportunităţilor de finanţare din fonduri europene nerambursabile la nivel teritorial prin pregătirea personalului în domeniul managementului proiectelor ;

-          Îmbunătăţirea dotării şi înzestrării cu tehnică,echipamente,aparatură şi materiale de intervenţie a structurilor operative,atât din fonduri bugetare cât şi prin utilizarea fondurilor nerambursabile oferite de Uniunea Europeană ;

-          Identificarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie în structurile MAI ;

-          Reducerea birocraţiei din cadrul structurilor MAI,eficientizarea acestor structuri şi redicrecţionarea din aparatul de funcţionari către structurile operative ;

-          Simplificarea procedurilor de lucru prin informatizarea activităţilor,în special în domeniile logistic,financiar,resurse umane şi secretariat ;

 

 

 

 

B.      OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE DE INTERES LOCAL

 

 

    În funcţie de obiectivele stabilite de Poliţia Română,adaptate la evoluţia situaţiei operative a judeţului,au fost stabilite principalele obiective pentru anul 2016 :

1.      Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului :

2.      Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru atingerea standardelor europene în vederea diminuării victimizării participanţilor la trafic :

3.      Îmbunătăţirea operativităţii pe linie de cercetare penală şi dezvoltarea echipei    poliţist-procuror încă din faza actelor premergătoare pentru întărirea fermităţii judiciare .

4.      Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi combatere a criminalităţii,ţinând cont de priorităţile naţionale şi locale.

5.      Continuarea programului de investiţii,construcţii,consolidări şi reparaţii la imobile,utilizarea eficientă a mijloacelor de transport şi îmbunătăţirea dotării efectivelor operative.

6.      Dezvoltarea conceptuală a activităţii în domeniul armelor,explozivilor şi substanţelor toxice.

7.      Combaterea şi descoperirea infracţiunilor de natură judiciară şi implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de investigare,specifice poliţiilor din statele europene.

8.      Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii economico-financiare,pentru păstrarea unui climat de afaceri curat şi abordarea problemelor din perspectiva antreprizei criminale.

9.      Creşterea capacităţii ofensive,de prevenire şi combatere a formelor de criminalitate transnaţională,pe segmentele aflate în atenţia Uniunii Europene,respectiv: trafic de fiinţe umane,migraţie ilegală,fraude pe internet,folosirea cardurilor falsificate,trafic de droguri,spălarea banilor,cu scopul prevenirii unui potenţial export de criminalitate către celelalte state ale Uniunii Europene.

10.  Stimularea unei atitudini civice anticorupţie şi promovarea integrităţii,legalităţii şi a profesionalismului în rândul personalului IPJ Giurgiu .

11.  Organizarea măsurilor de ordine publică necesare desfăşurării campaniilor electorale şi alegerilor ce vor avea loc în anul 2016.

 

 

 

C.      INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI

PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC

 

 

      Atât indicatorii statistici care reflectă nivelul criminalităţii cât şi nivelul de siguranţă perceput de cetăţeni, ne arată că judeţul Giurgiu este un judeţ fără probleme deosebite în ceea ce priveşte siguranţa cetăţeanului,fenomenul infracţional încadrându-se în parametrii cu valori mici raportat la ceea ce se înregistrează la nivel naţional.

 

1.      Organele competente pe linie de ordine publică să acţioneze mai ferm în vederea prevenirii şi identificării infracţiunilor comise cu violenţă în rândul minorilor ;

2.      Menţinerea fenomenului infracţional stradal la nivelul actual ;

3.      Creşterea numărului infracţiunilor descoperite în flagrant cu 2 % ;

4.      Procentul de intervenţie la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor să fie în timp rezonabil ;

5.      Creşterea fermităţii în cadrul acţiunilor organizate cu aplicarea legii(fără avertismente,mai ales în trafic) ;

6.      Dezvoltarea şi eficientizarea activităţilor de prevenire pe mai multe paliere ;

7.      Reducerea numărului accidentelor rutiere soldate cu victime cu 2 % ;

8.      Creşterea gradului de pregătire profesională a cadrelor care desfăşoară activităţi de poliţie rutieră ;

9.      Operativitate în prinderea,cercetarea şi trimiterea în judecată a grupurilor criminale ;

10.  Completarea poziţiilor din statul de organizare rămase vacante ;

11.  Menţinerea unui trend descendent a criminalităţii grave comise cu violenţă;

12.  Schimb de informaţii operative cu judeţele limitrofe pe linia infracţiunilor de tâlhărie,a furturilor prin spargerea caselor de bani,a furturilor de/din auto şi societăţi comerciale;

13.  Fermitate în cadrul acţiunii de verificare a deţinătorilor de arme letale şi neletale supuse autorizării ;

14.  Îmbunătăţirea muncii informative pentru identificarea persoanelor fizice care deţin nelegal arme şi muniţii / operativitate în cercetare ;

15.  Creşterea celerităţii soluţionării dosarelor penale,profesionalizarea cadrelor ;

16.  Elaborarea programelor/proiectelor de prevenire a criminalităţii în funcţie de priorităţile locale identificate la nivelul inspectoratului în anul 2015 ;

17.  Reducerea riscurilor privind actele de corupţie în rândul poliţiştilor ;

18.  Asigurarea suportului logistic necesar bunei desfăşurări a activităţilor specifice poliţiei şi întărirea colaborării cu reprezentanţii administraţiilor publice judeţene şi locale ;

19.  Îmbunătăţirea imaginii poliţiei prin creşterea transparenţei faţă de cetăţeni ;

20.  Numărul incidentelor electorale să fie cât mai scăzut în acest an .

 

D.BUGETUL ŞI DOTAREA POLIŢIEI

 

 

     Strategia de ordine publică implică,în general,activităţi care vor fi realizate în limitele cheltuielilor adoptate anual prin legea bugetului de stat,precum şi prin realizarea absorbţiei fondurilor europene şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanţarea proiectelor realizate cu acestea.La fel ca şi anul precedent,bugetul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Giurgiu asigură la un nivel minimal buna desfăşurare a activităţilor specifice.Aşadar,sunt asigurate cheltuielile de personal,de întreţinere,carburanţi şi comunicaţii,orice alt proiect fiind condiţionat de obţinerea unor surse de finanţare extrabugetare.

     Prin adresa nr.42698/17.02.2016 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu a prezentat Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică o solicitare conf.art.21 din H.G.787/2002 cu privire la resursele financiare necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite,urmând ca pe baza notelor de fundamentare întocmite de specialiştii IPJ Giurgiu,să se identifice soluţiile de finanţare .

1.      Achiziţionarea de aparatură electornică în valoare de 50.000 lei ;

-          Camere foto cu G.P.S. pentru dotarea autospecialelor din dotarea Poliţiei Rutiere ;

-          Etilotest pentru Poliţia Rutieră ;

2.      Pentru organizarea,desfăşurarea de campanii de prevenire,precum şi pentru achiziţionarea de materiale necesare(benere,pliante,etc.), suma de 20.000 lei.

 

 

 

PREŞEDINTE  A.T.O.P.

MICU IOAN

 

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                         ÎNTOCMIT,

                                                                                                                 Cons.Bortoş Mihaela

Actualizat in - 02/29/2016, la ora 01:55.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.